Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.30.

Data sporządzenia deklaracji: 2022.03.30

Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych, oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu.

Status pod względem zgodności:

Ważny jest dla nas każdy użytkownik strony. 
Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców

Chcemy, by nasza strona sp9.wroclaw.pl była:

 • łatwa w użyciu,
 • czytelna i zrozumiała,
 • pomocna w życiu codziennym,
 • dostępna dla wszystkich bez względu na wiek czy poziom sprawności,
 • dostępna na dowolnym urządzeniu,
 • bezpośrednia i wolna od zbędnych formalizmów.

Staramy się ułatwić czytanie i rozumienie treści:

 • używamy prostego, powszechnie zrozumiałego języka,
 • w miarę możliwości używamy krótkich zdań,
 • dzielimy treści na krótkie akapity i opatrujemy je zrozumiałymi nagłówkami,
 • używamy list numerowanych i nienumerowanych,
 • ważne linki umieszczamy w oddzielnych liniach, żeby były dobrze widoczne,
 • infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym,
 • obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Stosujemy w serwisie rozwiązania usprawniające poruszanie się po nim:

 • w kodzie każdej strony określamy użyty na niej język,
 • wprowadziliśmy tłumaczenie głównej strony na język migowy, dostępne w głównym menu
 • na każdej stronie (poza stroną główną) umieściliśmy ścieżkę okruszków, dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu,
 • użytkownik może poruszać się po serwisie za pomocą klawisza „Tab”,
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) mają wyraźne obramowanie (fokus),
 • ograniczamy publikację plików PDF — staramy się publikować treści bezpośrednio w serwisie,
 • używamy czytelnie opisanych formularzy
 • dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła, dzięki czemu informacje są czytelne również dla osób słabiej widzących,
 • osoby korzystające na stronie sp9.wroclaw.pl z wersji kontrastowej mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą ikon umieszczonych na górze ekranu, w środkowej jego części

Zasady linkowania:

 • nazwa linku wskazuje, co znajdzie użytkownik po kliknięciu,
 • linki prowadzące do innych stron otwierają się zawsze w tym samym oknie,
 • linki prowadzące do innych serwisów otwierają się na ogół w tym samym oknie za wyjątkiem:
  • linków odsyłających do instrukcji, 
  • pomocy kontekstowej,
  • informacji uzupełniających w sytuacjach, w których otwarcie nowej strony w tym samym oknie zakłóciłoby wieloetapowy przepływ pracy, np. wypełnianie i wysyłanie formularza

Deklaracja

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Staramy się też stosować do wytycznych WCAG 2.0 na poziomie AA — jeżeli jednak zauważysz, że jakiś element serwisu zdecydowanie nie spełnia wymogów dostępności, skontaktuj się z nami i wskaż, co przeoczyliśmy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności strony

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2022.03.30 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi 2022.03.30 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Nyskiej 66 jest częściowo przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Budynek

Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Nyskiej, drugie od ul. Pięknej (nowa część obiektu).

- Do wejścia od ul. Nyskiej prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są jednoramowe, drewniane. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.  Drzwi główne oznaczone tabliczką w alfabecie Braille'a. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową przystosowano wejście od ul. Pięknej.

- Wejście od ul. Pięknej przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich, również dla rodziców z wózkiem dziecięcym. Pochylnia od strony wschodniej prowadząca do nowej części obiektu umożliwia dostęp do budynku, a winda znajdująca się obok wejścia obsługuje wszystkie kondygnacje użytkowe.

Szkoła zlokalizowana jest na czterech poziomach: przyziemie, parter, I i II piętro połączonych ze sobą windą oraz schodami.

Winda 

W budynku znajduje się winda osobowa dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz osób z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące opisane są alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy prowadzą dwie drogi- od wejścia wschodniego od ul. Pięknej – winda znajduje się w pobliżu wejścia po prawej stronie. Od strony bloku sportowego należy kierować się w lewo, przez korytarz, aż do nowego skrzydła. Winda znajduje się przy klatce komunikacyjnej.

Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.
Osoby słabowidzące na informacji mogą uzyskać pomoc w lokalizacji windy lub asystę pracownika szkoły. 

Schody

Główna klatka schodowa znajduje się na prawo od wejścia głównego. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej stronie. Zastosowano taśmy antypoślizgowe oraz oznaczenia kontrastowe schodów (pierwszy i ostatni stopień). Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach- zalecane korzystanie z windy lub asysta pracownika szkoły.

Portiernia/Informacja znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. 

Na portierni znajduje się mobilna pętla indukcyjna, ułatwiająca komunikację z osobami niedosłyszącymi. Pętla może zostać przeniesiona do sekretariatu, gabinetu lub sali. 

Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać pomoc w lokalizacji danego pomieszczenia bądź uzyskać asystę pracownika szkoły.
Na portierni znajduje się krzesło ewakuacyjne.

Sekretariat znajduje się na parterze, w nowym skrzydle szkoły, po prawej stronie, drzwi oznaczone tabliczką z alfabetem Braille'a.
Obsługa osób słabosłyszących i niedosłyszących (z aparatem słuchowym) przy pomocy pętli indukcyjnej.
Brak możliwości obsługi w języku migowym.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. 
Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze po prawej stronie dobudowanego skrzydła oraz na I piętrze. 
Przy wejściu głównym znajduje się informacja, gdzie można uzyskać pomoc w lokalizacji wskazanego pomieszczenia bądź asystę pracownika.

Pomieszczenia sanitarne

Toalety na każdym piętrze oraz bloku sportowym dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Toalety wyposażone w system przyzywający. Przybory sanitarne wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. 

Dojazd

Budynek Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola znajduje się przy ul. Nyskiej 66
Dojścia piesze od ulic Armii Krajowej, Pięknej i Jesionowej. Przejścia dla pieszych, w bliskiej odległości od szkoły nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy ul. Kamiennej, oraz Armii Krajowej. Dojazd możliwy samochodem, z opcją skorzystania parkingu. 

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 550 m.
Dojazd możliwy liniami: 110, 124, 134, 125, 325

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 400 m.
Dojazd możliwy liniami: 8, 16, 31

Miejsca parkingowe

W zatoczce parkingowej przed szkołą, w godz. 7.00-17.00, w dniach od pon.-pt. zostały wydzielone trzy miejsca krótkotrwałego parkowania.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe:

Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu 
ul. Nyska 66 
50-505 Wrocław
 
tel. +48 71 798 68 72  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura składania wniosków:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Przydatne linki:
Polskie tłumaczenie WCAG 
Rzecznik Praw Obywatelskich

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.