ROK SZKOLNY 2023/2024

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1211/ - dalej rozporządzenie)

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2. ust. 1 rozporządzenia)

4 września 2023 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 1 rozporządzenia)

od 23 do 31 grudnia 2023 r.

3.

Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 2 rozporządzenia)

od 15 do 28 stycznia 2024 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia)

od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.

5.

Egzamin ósmoklasisty:

podstawa prawna:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2230, ze zmianami),
 • § 5.pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1636)
 • § 2b rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. poz. 645 ze zmianami)
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku)

Terminy poszczególnych części egzaminu:

 • język polski: 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 900
 • matematyka: 15 maja 2024 r. (środa) godz. 900
 • język obcy nowożytny: 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 900

Terminy dodatkowe w sytuacjach losowych:

 • język polski: 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) godz. 900
 • matematyka: 11 czerwca 2024 r. (wtorek) godz. 900
 • język obcy nowożytny: 12 czerwca 2024 r. (środa) godz. 900

6.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w których organizowane będą zajęcia opiekuńcze
(podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 1 rozporządzenia)

 • 4 września 2023 r. rozpoczęcie roku szkolnego
  (§ 5. ust. 2. pkt 3 rozporządzenia)
 • 16 października 2023 r.
  (§ 5. ust. 2. pkt 3 rozporządzenia)
 • 2 maja 2024 r.
  (§ 5. ust. 2. pkt 3 rozporządzenia)
 • 14-16 maja 2024 r. dla uczniów klas 1-7 (klasy 8 egzamin ósmoklasisty)
  (§ 5. ust. 2. pkt 1 lit. a rozporządzenia)
 • 31 maja 2024 r.
  (§ 5. ust. 2. pkt 3 rozporządzenia)
 • 21 czerwca 2024 r. zakończenie roku szkolnego
  (§ 5. ust. 2. pkt 3 rozporządzenia)

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2. ust. 1 rozporządzenia)

 21 czerwca 2024 r.

8.

Ferie letnie
(podstawa prawna: § 3. ust. 1 pkt 4 rozporządzenia)

od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.