REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. WINCENTEGO POLA WE WROCŁAWIU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
 2. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców /prawnych opiekunów.
 3. Czas pracy świetlicy określany jest co roku na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły i możliwości finansowych placówki.
 4. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez kierownika świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem nadrzędnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
 2. Do zadań szczegółowych należy:
 1. Zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po lekcjach, poprzez naukę oraz  zabawę w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu).
 3. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Aktywne organizowanie czasu wolnego przez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach, na placu zabaw oraz boisku szkolnym.
 5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie różnego typu zajęć.
 6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 7. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 8. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich realizacji zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej na dany rok szkolny.
 1. Nauczyciele w świetlicy szkolnej:
 1. Organizują pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności uczniów.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.
 8. Prowadzą pracę wychowawczą zmierzającą do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej. 

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.45 – 17.00.
 2. Świetlica obejmuje opieką wyłącznie uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie pracują oraz uczniów dojeżdżających.
 3. W świetlicy szkolnej mogą również przebywać uczniowie niezapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne, nieuczęszczający na lekcje religii, zwolnieni z zajęć na basenie i lodowisku (na podstawie zwolnienia lekarskiego) lub uczniowie skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
 4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia karty zapisuw sekretariacie szkoły, w wyznaczonym terminie, w którym podaje aktualne dane.
 5. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych lub danych osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy powinna być niezwłocznie zgłoszona pracownikowi świetlicy.
 6. Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: wicedyrektor szkoły, kierownik świetlicy i wychowawca świetlicy.
 7. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
 8. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka. W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić świetlicę.
 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 10. Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni powiadomić o tym nauczyciela świetlicy.
 11. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic dziecka (opiekun).
 12. Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, nauczyciel sprawujący opiekę w świetlicy nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (opiekunów).
 14. Uczniowi może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy szkolnej w sytuacji, gdy zachowanie ucznia stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci.
 15. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 1. samodzielnego wyjścia dziecka do domu;
 2. odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun i osoby upoważnione w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej;
 • Dyspozycje przekazywane dziecku ustnie nie mogą być respektowane.
 • Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawców w świetlicy.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów, w grupie integracyjnej 5 uczniów.
 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej (odpłatnie).
 3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

IV. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW

 1. Przychodząc do świetlicy zgłaszamy się do wychowawcy świetlicy.
 2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw. Należy za każdym razem informować wychowawcę świetlicy o swoim wyjściu.
 3. Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach i podporządkowujemy się poleceniom wychowawców.
 4. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.       
 5. Zachowujemy się kulturalnie, używamy form grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam).
 6. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć, w czasie odrabiania prac domowych i podczas zabawy.
 7. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji, korzystamy z pomocy wychowawcy.
 8. Szanujemy i dbamy o wyposażenie świetlicy oraz zachowujemy czystość oraz zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia.
 9. Za zniszczenie  przez wychowanka zabawek , sprzętu lub wyposażenia  w świetlicy jego rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.
 10. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 11. Nie korzystamy z  telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń przyniesionych z domu.
 12. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia świetlica nie ponosi odpowiedzialności.                       
 13. O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice.

V. ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII

1. Świetlica szkolna działa z uwzględnieniem Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19,  opracowanej na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.                 

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.                                                                                             

3. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 VI. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY 

 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:
 • korzystania z pomocy nauczyciela – wychowawcy świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce;
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;
 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, itp.;
 • opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy.

      2. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

 • nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców i kolegów;
 • zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce;
 • słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela – wychowawcy świetlicy;
 • dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd świetlicy;
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;
 • ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia;
 • nieopuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia nauczycielowi (osoby, które chcą się zwolnić z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodzica);
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

VII. NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW

Nagrody:

 a. wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy;

b. pochwała przekazana rodzicom/opiekunom;

c. pisemna pochwała w dzienniku;

d. dyplom na koniec roku szkolnego za wzorową postawę uczniowską w świetlicy szkolnej .

Konsekwencje: 

 1. upomnienie słowne przez wychowawcę świetlicy;
 2. poinformowanie rodziców/opiekunów o złym zachowaniu (pisemne, ustne);
 3. pisemna uwaga wpisana do dziennika;
 4. upomnienie, nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;
 5. nagana udzielona przez dyrektora szkoły .

VIII. DOKUMENTACJA

 1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
 2. Dzienniki zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć: harmonogram pracy i godzinowy plan pracy. 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.