Co roku spotykamy się z rodzicami naszych przyszłych uczniów, aby od pierwszych dni nawiązać relacje, które pozwolą nam na efektywną współpracę w przyszłości. Ten rok jest wyjątkowy. Nie możemy porozmawiać bezpośrednio, ale możemy tę rozmowę sobie wyobrazić.

CZĘŚĆ 1. Dyrektor szkoły.

Drodzy rodzice i przyszli uczniowie klas pierwszych.

Cieszę się, że rozważacie kształcenie w Szkole Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu. Jestem pewien, że to dobra decyzja. Nasza szkoła to miejsce, gdzie staramy się umożliwić rozwój każdemu uczniowi w sprzyjającej atmosferze. Spotkacie tutaj życzliwych Wam nauczycieli, pedagogów, psychologa, wychowawców świetlicy, kadrę kierowniczą, ale też pracowników administracji i obsługi. To osoby z najwyższymi kwalifikacjami i co ważniejsze - z niespotykanym entuzjazmem oraz motywacją do dzielenia się swoim doświadczeniem. Zawsze też  chętnie pomagamy uczniom rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Jestem pewien, że spotkacie tutaj koleżanki i kolegów, z którymi nawiążecie przyjaźnie na całe życie. Wszyscy staramy się tworzyć zespół, którego mam nadzieję, wkrótce będziecie też członkami. Nasza społeczność potrafi współpracować i rozmawiać na każdy temat. Potrafimy też mierzyć się z nowymi wyzwaniami i stawić czoła najtrudniejszym sytuacjom. W nadchodzącym roku szkolnym w naszej ofercie są trzy ogólnodostępne klasy pierwsze. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe nie będzie tym razem tworzony oddział integracyjny. Pomimo tego każdy uczeń z obwodu otrzyma należną mu pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W każdej z klas pierwszych zapewniamy pełną realizację wymagań stawianych szkole w prawie oświatowym. Dodatkowo uczniowie nabywać będą ważną społecznie umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz uczyć się będą drugiego języka obcego - języka niemieckiego, którym posługują się nasi najbliżsi sąsiedzi. Naukę drugiego języka wspomagają niemieccy studenci, którzy uczestniczą w lekcjach w ramach międzynarodowego projektu Kulturwelt. Nasza szkoła cieszy się dużym uznaniem środowiska lokalnego co, w połączeniu z wysoką demografią w obwodzie, przekłada się na ciągle wzrastającą liczbę uczniów i oddziałów. Powoduje to niestety konieczność pracy niektórych oddziałów edukacji wczesnoszkolnej w systemie dwuzmianowym. Podejmujemy starania dla poprawy tej sytuacji, jednak konieczne są tutaj decyzje inwestycyjne gminy Wrocław, co wymaga czasu.
Wszystkich chętnych z obwodu naszej placówki zapraszam do nas, na pewno znajdziecie tutaj swoje miejsce. Mając na uwadze nasze możliwości,  uczniowie spoza rejonu szkoły będą mogli być przyjęci dopiero wtedy, gdy miejsc w klasach pierwszych nie zapełnią uczniowie rejonowi.
Wszystkim życzę tylko dobrych wyborów i z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie 1 września.
Do zobaczenia,

             Dyrektor szkoły Zbigniew Matuszak

CZĘŚĆ 2. Pedagog szkolny.

  1. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki?

Podjęcie nauki w szkole to duża zmiana w życiu dzieci i rodziców. Bardzo ważnym jest właściwe przygotowanie dziecka do pełnienia roli ucznia już w czasie wakacji. Warto opowiedzieć o naszych pozytywnych doświadczeniach i podkreślić, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i radosnym, przygotowującym do samodzielności, dostarczającym wiedzy, rozwijającym zainteresowania i stwarzającym warunki do nawiązywania nowych przyjaźni. 

  1. Jak współpracować z nauczycielem? 

Jeszcze zanim dziecko podejmie naukę warto jest poinformować nauczyciela o mocnych i słabszych stronach dziecka. Traktujmy wychowawcę jak sojusznika. Bądźmy wobec niego szczerzy i otwarci. Nigdy nie krytykujmy go w obecności dziecka. O wszystkich niepokojach rozmawiajmy bezpośrednio z nauczycielem. Zachęcam do częstych (zwłaszcza w pierwszych dniach nauki) kontaktów z nauczycielami i wymiany informacji. 

  1. Co jeśli zauważymy problemy dydaktyczne, emocjonalne, wychowawcze?


Jeśli zauważymy pierwsze niepowodzenia, nie przerażajmy się, każdy popełnia błędy i każdy coś kiedyś zaczynał. Nie przenośmy swoich niepokojów na dzieci. Chwalny każdy, nawet najmniejszy sukces. Jeśli jednak problemy dydaktyczne lub wychowawcze nasilają się pomimo starań i prób ich zniwelowania, udajmy się do poradni psychologiczno - pedagogicznej aby jak najwcześniej otrzymać wskazówki, jak pomóc dziecku. Wizyta w PPP nie wymaga skierowania, nie obowiązuje też rejonizacja. Nasza szkoła współpracuje stale z PPP nr 9 przy ul. Krakowskiej http://ppp9-wroc.pl/.  Jeśli otrzymacie Państwo stamtąd opinię dziecka, dostarczcie ją wychowawcy niezwłocznie. 

  1. Jaką pomoc może otrzymać uczeń w szkole?

W naszej szkole jest bardzo rozbudowany system pomocy psychologiczno - pedagogicznej w zakresie wsparcia uczniów wykazujących problemy, ale też talenty i zainteresowania. Zatrudniamy wielu specjalistów: psychologa, logopedę, pedagogów, terapeutów. Prowadzone są min. zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapie Biofeedback i Thomatisa. Jest wiele kółek zainteresowań. Organizujemy również zajęcia wspierające rodziców. Zależy nam, aby każdy uczeń osiągał sukces na swoją miarę.

Zapraszam do kontaktu i odwiedzenia prowadzonego przeze mnie padletu, na którym znajdziecie Państwo wiele porad i wskazówek w zakresie przygotowania dziecka do roli ucznia oraz szeroko pojętego wychowania.

https://pl.padlet.com/joldol6906/dlcirb9ks9nuvq33

Pedagog szkolny Arleta Olesińska, Karolina Kupiec

CZĘŚĆ 3. Psycholog szkolny.

Czym zajmuje się psycholog w szkole?

Psycholog w szkole wspiera…

Psycholog w szkole wspiera nauczycieli w rozpoznawaniu zdolności oraz trudności uczniów, a także przyczyn tych trudności.  Pomaga zaplanować działania wspierające i kierunki tego wsparcia. Pomaga zrozumieć sytuację w której znajduje się uczeń. 

Psycholog w szkole wspiera uczniów w radzeniu sobie z trudnościami, jakie pojawiły się w ich życiu. Trudnościami związanymi z nauką, motywacją do nauki, przyswajaniem informacji, stresem. Trudnościami z rozpoznawaniem emocji swoich i innych osób oraz radzeniem sobie z tymi emocjami. Trudnościami w relacjach z rówieśnikami, ale także w relacjach z dorosłymi -  nauczycielami i rodzicami. 

Posycholog w szkole wspiera rodziców w poszukiwaniu i planowaniu najlepszej ścieżki rozwoju dziecka. Pomaga zrozumieć zachowania, postępowanie, emocje dziecka. Kieruje uczniów na badania oraz proponuje wsparcie innych specjalistów. 

Psycholog w szkole rozmawia…

Psycholog w szkole czasem po prostu pozwala się ”wygadać”.  Stwarza warunki, aby na pewne sprawy spojrzeć z dystansu lub z innej perspektywy. Zadaje pytania, których sami sobie często nie zadamy. Psycholog słucha. 

Psycholog w szkole prowadzi spotkania mediacyjne między uczniami, między nauczycielami, między dziećmi i rodzicami, między uczniami i nauczycielami, czasem między rodzicami i nauczycielami, a jak jest taka potrzeba, to i między rodzicami.

Psycholog w szkole prowadzi zajęcia…

Po konsultacjach z wychowawcą, rodzicem i innymi specjalistami psycholog w szkole prowadzi zajęcia indywidualne zgodnie z potrzebami ucznia, korzystając z terapii zintegrowanej i możliwości jakie daje placówka i dostępny sprzęt i pomoce.

Na prośbę wychowawców, dyrekcji, rodziców lub z własnej inicjatywy psycholog prowadzi zajęcia w klasie w zależności od sugerowanych potrzeb.

Lekcje Twórczości – Co tu się dzieje? ;) Na tych lekcjach rozwijamy umiejętności twórczego i kreatywnego myślenia. Ćwiczymy płynność myślenia, czyli generowanie jak najszybciej, jak największej ilości pomysłów. Ćwiczymy giętkość myślenia, czyli różnorodność pomysłów.  Wykorzystujemy przy tym wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin życia i nauki. Ćwiczymy oryginalność myślenia, starając się, aby nasze pomysły były wyjątkowe, niepowtarzalne, niebanalne, inne od innych.  

Uczymy się różnych heurystyk twórczych, czyli technik twórczego rozwiązywania problemów, aby w przyszłości twórczo stawiać czoło problemom w praktyce. Współpracujemy, tworzymy, budujemy, konstruujemy, odgrywamy scenki, dyskutujemy, zmieniamy, modyfikujemy, wymyślamy, pracujemy z czasem, zbieramy pomysły…     

A przy tym dobrze się bawimy! 

Lekcje Twórczości skierowane są do uczniów klas 1-3 i są wpisane w stały plan lekcji klas.  

Oparte są na programie edukacyjnym „Lekcje Twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce” realizowanym w latach 2015 – 2018 jako innowacja w naszej szkole. 

Wykorzystywane są również elementy projektu Destination Imagination  - Olimpiada Kreatywności, w szczególności praca na tak zwanych „Wyzwaniach na już”. 

Psycholog szkolny Marta Suchta

CZĘŚĆ 4. Wychowawcy klas 1-3.

Edukacja wczesnoszkolna to innymi słowy kształcenie zintegrowane, które jest procesem złożonym i wieloetapowym. Ma charakter wprowadzający dziecko do dalszego kształcenia - nauczania i wychowania na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4-8). Jest to proces rozłożony na trzy lata nauki szkolnej, co oznacza, że dziecko ma dość czasu, aby oswoić się i nauczyć podstaw niezbędnych na etapach wyższych, z najważniejszymi umiejętnościami, którymi są: opanowanie nauki czytania, pisania i liczenia. Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w klasie pierwszej szkoły podstawowej, są kontunuowanie, czyli powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w klasie drugiej i w trzeciej.
Mówimy o nauczaniu wczesnoszkolnym jako o  zintegrowanych zajęciach, ponieważ w trakcie lekcji łączymy ze sobą treści poszczególnych edukacji, co daje możliwości uczniowi do kreowania otaczającego świata po swojemu, na własnych zasadach. Budzi wyobraźnie i pobudza do działania i odkrywania. Zatem wiadomości i umiejętności dziecka zdobyte ciężką pracą dziecko-nauczyciel-rodzic są platformą, punktem wyjścia do nauki w klasach 4-8. W trakcie nauczania zintegrowanego nauczyciel realizuje podstawę programową w oparciu o zestaw podręczników i ćwiczeń, jednakże kierujemy się również wzbogacaniem i poszerzaniem wiedzy dzieci w oparciu o wykorzystywanie sprzętu multimedialnego znajdującego się we wszystkich salach.


1. Zasady przyprowadzania dzieci do szkoły i odbioru przez rodziców

-opieka świetlicy przed lekcjami (jeśli jest zapisane) lub przyprowadzenie dziecka 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i oddanie go pod opiekę odpowiedniego nauczyciela

-pisemne oświadczenia od rodziców w sprawie osób uprawnionych do odbioru dziecka ze szkoły (do dokumentacji wychowawcy)

2. Przydział szafek szkolnych

-każdy uczeń ma przydzielaną szafkę w pierwszym tygodniu

-każdy uczeń otrzymuje od wychowawcy numer szafki i kod 4-cyfrowy

-każde dziecko przechodzi przeszkolenie, jak otwierać i zamykać swoją szafkę

-trzyma w niej odzież wierzchnią i buty zmienne, może też trzymać dodatkowe przybory szkolne

2. Opieka nad uczniami podczas zaprowadzania na zajęcia i ich sprowadzania po lekcjach

-uczniowie każdorazowo są zaprowadzani i sprowadzani przez odpowiedniego nauczyciela

-po zajęciach uczniowie przebywają pod opieką świetlicy lub odbierani są przez rodziców/prawnych opiekunów

3. Podręczniki szkolne

a) zestaw książek dotowanych przez MEN – do edukacji wczesnoszkolnej + języka obcego wiodącego

-Podręczniki są wypożyczane przez bibliotekę szkolną – do zwrotu 

-Karty ćwiczeń i Karty matematyczne – są jednorazowe i pozostają własnością uczniów

b) zestaw do zakupu przez rodziców – drugi język obcy i religia (własność uczniów)

4. Przechowywanie książek i przyborów w klasie

-każde dziecko ma wydzielone miejsce w klasie na swoje przybory szkolne i książki – półeczka 

5. Przydział miejsc w sali lekcyjnej 

– zgodnie ze wzrostem uczniów (pomiaru wzrostu dokonuje pani pielęgniarka w pierwszym tygodniu nauki)

-uwzględnienie uczniów, którzy noszą okulary (bliżej tablicy)

6. Wyposażenie ucznia – lista opublikowana na stronie szkolnej

Zwrócić rodzicom szczególną uwagę na:

-obuwie zmienne - sznurowane, na przylepce, lekkie sportowe, bez klapek, sandałków, balerinek (względy bezpieczeństwa)

-strój sportowy, obuwie sportowe, brak biżuterii na zajęciach fizycznych (zgodnie ze Statutem)

-strój galowy zgodnie ze Statutem

-podpisywanie wszystkich rzeczy dziecka

7.  Informacje o uczniu:

-uczulenia, alergie, leki, ograniczenia dotyczące wykonywania ćwiczeń fizycznych od pediatry/lekarza rodzinnego

8. Religi i etyka -deklaracja udziału do pobrania u wychowawcy

-dzieci, które nie będą uczęszczać na te zajęcia mają zapewnioną opiekę świetlicy 

-dziecko zaprowadzane jest do sali świetlicowej przez odpowiedniego nauczyciela

9. Sala lekcyjna dzielona jest przez dwie klasy odpowiednio do obowiązującego planu zajęć

-sale dla klas 1-3 znajdują się na II piętrze

-dzieci schodzą na parter do sali komputerowej oraz do podziemia do sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela

10. Zajęcia fizyczne:

-dzieci przebierają się w szatniach przy sali gimnastycznej (osobne szatnie dla dziewczynek i chłopców)

-strój sportowy, obuwie sportowe sznurowane lub na rzepy, o odpowiedniej podeszwie zapobiegającej ślizganiu  (nie balerinki), brak biżuterii na zajęciach fizycznych

11. Sposoby kontaktowania się z wychowawcą:

-bezpośredni przy odbiorze dziecka lub po umówieniu się na konkretny dzień

-pisemna informacja poprzez dziennik Librus

-platforma edukacyjna Teams w przypadku kontaktu na odległość 

12. Toalety – dzieci korzystają z toalet samodzielnie, są na każdym piętrze (wychowawca zapoznaje dzieci z budynkiem szkolnym oraz układem sal na ich piętrze)

13. Przerwy

-dzieci w czasie przerw przebywają na swoim piętrze, są pod opieką nauczycieli pełniących dyżur w danym dniu

-śniadanie jedzą w klasie pod opieką nauczyciela lub na korytarzu, gdzie są ławeczki, na których mogą usiąść

Czym jest edukacja wczesnoszkolna?

Edukacja wczesnoszkolna jest łagodnym przejściem i przeprowadzeniem dziecka od procesu edukacji przedszkolnej, gdzie głównie rozwija się czynności samoobsługowe i relacje społeczne, do edukacji klas starszych, kiedy to każdy przedmiot jest osobny i dziecko musi sobie poradzić z samodzielnym przemieszczaniem się po budynku szkolnym czy kierować własnymi działaniami tak, by były one jak najbardziej skuteczne w edukacji własnej. 

Czego uczą się dzieci w poszczególnych klasach 1-3?

W edukacji wczesnoszkolnej każde z dzieci jest indywidualnością, znajdującą się jednak w procesie grupowym, w związku z czym dziecko musi się dostosowywać i podporządkowywać do ogólnie przyjętych norm i zasad panujących w szkole. W pierwszej klasie kładzie się nacisk głównie na opanowanie tych zasad, naukę topografii pomieszczeń, naukę pisania liter, wyrazów i zdań, czytanie oraz liczenie z przekroczeniem progu dziesiętnego. W drugiej klasie dzieci poznają różne formy wypowiedzi pisemnej, zasady ortografii i pisowni oraz podstawy gramatyki języka polskiego, poznają tabliczkę mnożenia, uczą się logicznego procesu myślowego, obliczeń matematycznych w różny sposób.  W trzeciej klasie dzieci poszerzają swoje wypowiedzi pisemne, pracują już w zdecydowanej mierze samodzielnie, poszerzają znajomość gramatyki językowej, mnożą i dzielą, przygotowują się już do pójścia do klasy czwartej.  Należy pamiętać iż nauczyciel realizuje program edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o podstawę programową, nie zaś podręcznik czy ćwiczenia.

Dlaczego w każdej równorzędnej klasie jest inaczej? 

Wynika to ze specyfiki utworzonego zespołu klasowego – w klasie gdzie większość dzieci to ruchowcy, nie zadziałają metody dla wzrokowców. W klasie gdzie przeważają dzieci z ryzykiem dysleksji – większy nacisk jest kładziony na uporanie się z możliwymi konsekwencjami ryzyka dysleksji. Warto też pamiętać, że tak jak Państwo pragną, by dostrzegać indywidualny rozwój dziecka, tak samo każdy z nauczycieli, mimo iż pracuje w zespole na tym samym poziomie, ma swoje indywidualne cechy, predyspozycje, preferencje, umiejętności, wady, zalety czym będzie ubogacał edukację wczesnoszkolną. 

Dlaczego nauczyciel mi nie przesyła to, co jest przerabiane w klasie, podczas nieobecności dziecka? 

Wynika to z bardzo prostej przyczyny – edukacja wczesnoszkolna, ma za zadanie wspierać procesy grupowe, społeczne oraz przygotować do edukacji przedmiotowej w klasach starszych. W związku z tym nie należy wyręczać dzieci – są już duże i samodzielne w wielu obszarach – i podpowiadać im, że o lekcje mogą poprosić zaufanego kolegę bądź koleżankę z klasy.

Jakie języki są uczone w naszej szkole?

Nasza szkoła jako jedna z nielicznych szkół w gminie Wrocław uczy już od pierwszej klasy dwóch języków obcych – są to: język angielski jako podstawowy język oraz język niemiecki – jako język dodatkowy. Oprócz tego, dla chętnych dzieci, które pragną rozwijać swoje zdolności lingwistyczne, jest na terenie szkoły język francuski. 

Jakie zajęcia dodatkowe są przewidziane w szkole? 

Zajęcia rozwijające kompetencje z zakresu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, artystycznych oraz sportowych wg potrzeb.

Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

- ZKK – Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- ZDW – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z większości przedmiotów

- Grafomotoryka

 - Terapia metodą Tomatis

- Terapia metodą biofeedback

- terapia logopedyczna

- zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniami

- ZRKES – Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

- ZRUUS – Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. 

Kto podejmuje decyzje o tym na jakie zajęcia będzie uczęszczać moje dziecko?

Państwo wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach. Natomiast kwalifikację do zajęć przeprowadza nauczyciel wychowawca. To on najbardziej obiektywnie jako specjalista w dziedzinie widzi, jakie zajęcia byłyby wskazane dla danego dziecka. 

Czy moje dziecko sobie poradzi? 

Proszę sobie przypomnieć pierwszy dzień w przedszkolu, również towarzyszyło Państwu wiele trosk, obaw i scenariuszy. Dziecko poradziło sobie w edukacji przedszkolnej, jeśli dostało opinię o gotowości szkolnej, to znaczy, że przy odrobinie zaufania i współpracy – dziecko jest gotowe do podjęcia zadań i obowiązków wynikających z edukacji. Osobą, która wspiera i koordynuje działania dzieci jest wychowawca klasy.

Jak wyglądają obiady w szkole? 

Ze względu na panującą pandemię mamy odrębną procedurę wydawania i spożywania posiłków w czasie COVID. Natomiast sam proces wygląda tak: dzieci się zbierają, myją ręce, ponownie dezynfekują przed wejściem do stołówki, siadają na wyznaczonych miejscach, dostają zupę. Po zjedzeniu zupy, dziecko musi odnieść samodzielnie talerz do okienka, następnie ustawia się do drugiego okienka, po drugie danie, kompot, owoc. Siada, zjada. Wychodząc dezynfekuje ręce. Dzieci muszą być nauczone sprawnego posługiwania się nożem i widelcem, a także sprawnego zjadania posiłków. Na obiady najczęściej z dziećmi chodzi świetlica przed lekcjami lub po nich.  

Czy muszę iść z moim dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Nie. Nie muszą Państwo. Warto jednak pamiętać iż jeśli pojawiła się taka sugestia ze strony któregoś z pedagogów, bądź coś w zachowaniu dziecka Państwa niepokoi, ze względu na dobro dziecka warto jest pójść i przebadać dziecko, aby jeszcze bardziej wiedzieć jak dziecku pomóc. Tak by różnego rodzaju trudności nie nawarstwiały się i by dziecko miało lepszy start w życiu. 

Co z wyjściami i wycieczkami? 

Dobrą tradycją naszej szkoły jest wycieczka integracyjna dla całej edukacji wczesnoszkolnej w październiku, po pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów. 

Inną dobrą tradycją naszej szkoły jest udział szkoły w programie „szkoła w mieście” – który to dofinansowuje wyjścia do różnych ciekawych miejsc takich jak muzea czy skanseny. 

Należy jednak pamiętać, że podstawowym celem szkoły jest edukacja, a nie organizowanie wyjść i wycieczek. Jest to również utrudnione od marca 2020 ze względu na pandemię COVID. 

Czy dzieci muszą nosić maseczki? 

Podczas przebywania dzieci na przestrzeni korytarzowej obowiązuje w naszej szkole nakaz noszenia indywidualnej osłony nosa i ust. W klasie dzieci mogą przebywać dalej w maseczkach, jednakże nie muszą. 

Co z łyżwami i basenem? 

Dzieci z naszej szkoły uczą się jeździć na łyżwach w okresie jesienno-zimowo-wiosennym według wyznaczonego harmonogramu. Należy jednak pamiętać, że ze względu na panującą pandemię, nie zawsze takie zajęcia się odbywają.

Na basen uczęszczają tylko dzieci klas trzecich, zgodnie ze wstępną deklaracją rodzica na koniec klasy drugiej. 

CZĘŚĆ 5. Kierownik świetlicy szkolnej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące świetlicy:

  1. Dla kogo przeznaczona jest świetlica szkolna?

Świetlica obejmuje opieką wyłącznie uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie pracują. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej szkoły, w plikach do pobrania „Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej”. Plik ten jest aktualizowany przed rozpoczęciem rekrutacji do świetlicy na nowy rok szkolny. 

  1. Gdzie umiejscowiona jest świetlica szkolna?

Świetlica szkolna znajduje się w dobudowanej części szkoły, na poziomie -1. Posiadamy dwie główne sale świetlicowe, z dużym przedsionkiem, który również wykorzystujemy do zajęć. W przypadku konieczności dodatkowo korzystamy z sal lekcyjnych.

  1. W jakich godzinach pracuje świetlica szkolna?

Świetlica pracuje w godzinach: od 6.45 do 17.00. 

  1. Jakie zajęcia oferuje świetlica szkolna?

W świetlicy obowiązuje roczny Plan Pracy, na podstawie którego realizowane są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ponadto oferujemy zajęcia dodatkowe: teatralne, komputerowe. Realizujemy ogólnopolski program edukacyjny MegaMisja oraz szkolny program edukacyjny Ekonomiczne Bystrzaki.  

  1. Co znajduje się na wyposażeniu świetlicy szkolnej?

Świetlica szkolna wyposażona jest w gry i zabawki edukacyjne, różnorodne książki i pomoce dydaktyczne. Sale wyposażone są w sprzęt multimedialny, m.in. tablicę interaktywną, telewizor. Świetlica posiada osobne wyjście na plac zabaw oraz boisko szkolne. 

Kierownik świetlicy Magdalena Chrąchol

CZĘŚĆ 6. Zajęcia specjalistyczne w SP-9.

W szkole wykorzystywane są nowoczesne neurotechnologie.

Pracownie terapeutyczne zostały wyposażone w urządzenia posiadające certyfikaty medyczne do terapii:

- Z METODY WARNKEGO - Brain Boy Universal - sprawdza się bardzo dobrze w treningu umożliwiającym zmianę funkcji mózgu związanych z procesami niezbędnymi do opanowania nauki czytania oraz automatyzacji funkcji podstawowych. Za pomocą urządzenia uczeń ćwiczy 8 funkcji podstawowych: próg kolejności wzrokowej, próg kolejności słuchowej, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, synchroniczne wystukiwanie rytmu, czas reakcji, rozpoznawanie wzorca częstotliwości, rozpoznawanie wzorca czasowego.- Do zajęć BIOFEEDBACK- urządzenie ProComp 2 Thought Technology z elektrodami.
Sprzęt do Biofeedback składa się z urządzenia rejestrującego dany proces fizjologiczny -  EEG, komputera, który odbiera informację o danym procesie zachodzącym w organizmie i przetwarza go na możliwy do odczytania przez ucznia bodziec oraz elementu wytwarzającego bodziec - optyczny i akustyczny. Wgląd w zachodzące w organizmie procesy, takie jak koncentracja uwagi czy szybkość akcji serca i zyskanie nad nimi pewnej kontroli, może być stosowana w przypadku wielu rodzajów schorzeń, m. in. ADHD, ADD, depresji czy nawracających stanów lękowych oraz trudności w skupieniu uwagi, trudnościach szkolnych.

- Program Neuroforma - komputerowy system rehabilitacyjny przygotowany przez ekspertów z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji, by umożliwić usprawnianie funkcji poznawczych i równowagi. Wykorzystywany szczególnie podczas zajęć Biofeedback do większej świadomości ciała, wyhamowywania niepożądanych reakcji.- Do Rehabilitacji Funkcji Poznawczych - szczególnie dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - Program RehaCom jest atrakcyjnym dla uczniów programem wspomagającym poprawę uwagi, pamięci, koordynacji oko - ruchowej, percepcji słuchowej i innych funkcji. Poprzez adaptację treningu  do możliwości ucznia, system dokładnie odpowiada jego potrzebom. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji plastycznego mózgu dzieci.- Do Neurosensorycznej Stymulacji Słuchowej Metodą Tomatisa  - urządzenia  TalksUp z zastosowaniem regulacji sensorycznej oraz słuchawkami bluethooth z przewodnictwem kostnym,
Metoda Tomatisa to specjalistyczny program neurosensoryczny, który pomaga w poprawie funkcji poznawczych i motorycznych. Podstawą programu jest stymulacja mózgu poprzez układ słuchowy, aby poprawić koncentrację uwagi, komunikowanie się z otoczeniem  i zdolność do uczenia się.
Metoda Tomatisa oddziałuje na układ limbiczny (struktury podkorowe i niektóre części kory mózgowej), połączony z układem słuchowym. Układ limbiczny odpowiada między innymi za takie mechanizmy jak emocje, pamięć i uczenie się. Ponadto rolą znajdującego się w uchu wewnętrznym narządu nazywanego ślimakiem jest dynamizacja kory mózgowej.  Dzięki oddziaływaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda Tomatisa działa regulująco w przypadku zaburzeń emocjonalnych.  Metoda Tomatisa działa skutecznie również w przypadku regulowania stresu. Aktywna praca nad słuchowo-głosowym sprzężeniem zwrotnym w  przewodnictwie kostnym i powietrznym w  Metodzie Tomatisa   ma na celu odtworzenie prawidłowego funkcjonowania połączenia między mózgiem, uchem i głosem.- słuchawki Soundsory do multisensorycznego treningu -  dzięki specjalnej, przetworzonej muzyce  i wykonywaniu konkretnych ćwiczeń stymulują mózg do tworzenia  nowych połączeń nerwowych.  Program SOUNDSORY został opracowany tak, by przyciągać uwagę mózgu  i dostarczać silnej stymulacji multisensorycznej. Taki trening stymuluje mózg i trwale poprawia motorykę, równowagę, koordynację oraz przetwarzanie informacji słuchowych         i sensorycznych.  SOUNDSORY kładzie fundamenty pod integrację sensoryczną oraz bardziej złożone funkcje poznawcze. Do stymulacji mózgu SOUNDSORY używa dwóch różnych rodzajów przetwarzania dźwięku: przewodnictwa powietrznego i kostnego. Te dwa systemy kładą nacisk na różne sposoby przetwarzania sensorycznego i wzajemnie się uzupełniają.
Do Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Metodą Johansena: płyty z nagraniami dla uczniów do terapii, wsparcie terapii zaburzeń nastroju, uwagi słuchowej, szczególnie dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych. Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tymi zaburzeniem pozostają na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny. Wychowawcy zgłaszają do terapii dzieci i niwelujemy ich trudności podczas zajęć.


Czy w szkole pracują specjaliści z odpowiednimi certyfikatami terapeutycznymi?

Tak - terapeuci integracji sensorycznej, bilateralnej, INPP, neurotaktylnej, ustno - twarzowej, terapeuci Metody Warnkego, Biofeedback, RehaCom, praktycy Metody Tomatisa - poziom I i II, Certyfikowani terapeuci do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego,  Metody Johansena, terapii Neuroflow.

Pedagog, terapeuta Marietta Nelkowska

CZĘŚĆ 7. Wybitne osiągnięcia SP-9.

Czy w szkole jest wysoki poziom z przedmiotów humanistycznych oraz  ścisłych? Czy uczniowie osiągają sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim?

Osiągnięcia:
w 2020/21 -  dwoje uczniów jako jedyni zakwalifikowani do Olimpiady Juniorów z historii z Dolnego Śląska (reprezentacja województwa dolnośląskiego na etapie centralnym).
1 uczennica klasy VIII otrzymała tytuł LAUREATA  Olimpiada Juniorów z historii 2020/21
1 uczeń klasy VIII - tytuł FINALISTY  Olimpiada Juniorów z historii 2020/21  oraz I miejsce na etapie okręgowym.
Konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne  pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
VII miejsce ucznia  z 46 w kuratoryjnym konkursie  Znam historię polskich symboli narodowych.
3 uczniów zakwalifikowanych do okręgowego etapu konkursu Zdolny Ślązak z historii.
W roku szkolnym 2019/20 :
Uczeń klasy VII - LAUREAT kuratoryjnego konkursu Zdolny Ślązak z historii - uczeń otrzymał STYPENDIUM PREZYDENTA WROCŁAWIA.
Wyróżnienie uczennicy w kuratoryjnym konkursie  Znam historię polskich symboli narodowych.
sukces uczniów w Wojewódzkim Konkursie Wędrówka Szlakiem Wartości, kategoria: konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku Cuda natury i architektury.
W poprzednich latach:
- FINALIŚCI I LAUREACI  (razem 3 uczniów)  XIV I XV EDYCJI  Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Klas VIII pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego.
* 1 uczeń za osiągnięcia z historii otrzymał stypendium Prezydenta Wrocławia;
- Wysokie lokaty krajowe i wojewódzkie w edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Historyczny. W roku 2019 były to 3 osoby wyróżnione w klasach VIII, 2 w klasach VI oraz  
1 w klasie V; W 2018 uczeń zajął  I miejsce w województwie;
W 2018 wyróżnienie w konkursie Życzenia dla niepodległej i III miejsce uczennicy w konkursie Patriotyzm to... organizowanym przez WCRS.
Uczniowie biorą udział i osiągają sukcesy również w konkursach:
kuratoryjnych Losy żołnierza i oręża polskiego oraz Znam historię polskich symboli narodowych
wrocławskim konkursie Hismat (dużo osiągnięć) i Olimpiadach Wiedzy o Kulturze Starożytnej Grecji.

Nauczyciel Historii Karol Wolański

Sukcesy w matematyce - co roku Laureaci Zdolnego Ślązaka,
- Trzecie miejsce w Międzynarodowym Grupowym  Konkursie Matematyczno - Fizycznym Nabój Junior,
-  Laureaci i finaliści  w konkursach matematycznych organizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim - Memorial Urszuli Marciniak, Maraton Matematyczny, Marsze Matematyczne na Orientacje
- Laureaci w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sudoku, Gry Matematyczne i Logiczne organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Nauczyciel matematyki Agnieszka Sanak

Szanowni Państwo, mamy świadomość, że nie wyczerpaliśmy tematu. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Życzymy dużo zdrowia,

Justyna Krzewska Wicedyrektor SP-9