Biblioteka szkolna. Dwie uśmiechnięte dziewczynki siedzą przy biurku. Na biurku leżą książki. Z tyłu widać półki z książkami.

Biblioteka szkolna składa się z:

- wypożyczalni z wolnym dostępem do półek
- czytelni będącej także Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (4 komputery z dostępem do Internetu oraz telewizora). Czytelnia pełni także  funkcję sali lekcyjnej

 

Biblioteka szkolna ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród społeczności szkolnej,  rozwijanie zainteresowań, kreatywności i pozytywnych postaw.

Służą temu zakupy ciekawych pozycji oraz wystawki książek - tematyczne i nowości.
Organizowane są konkursy czytelnicze, plastyczne, spotkania autorskie, projekty. Istnieje koło biblioteczne i koło czytelnicze „Spotkanie z książką”.

To miejsce cieszy się wśród dzieci ogromnym zainteresowaniem oraz gotowością do podejmowania różnych działań.  

 

Biblioteka jest nowoczesną placówką, skomputeryzowaną. Wypożyczenia i zwroty materiałów odbywają się już wyłącznie elektronicznie w programie Prolib.

 

Księgozbiór:
składa się z 4821 woluminów

 • lektury szkolne
 • literatura dziecięca i młodzieżowa
 • słowniki, encyklopedie, leksykony
 • literatura naukowa i popularno – naukowa
 • literatura pedagogiczna

Zbiory specjalne:
* dokumenty audiowizualne:
- filmy DVD
- płyty kompaktowe CD i DVD
- audiobooki
* dokumenty elektroniczne:
- materiały edukacyjne
- słowniki, encyklopedie
- e-booki
* dokumenty życia społecznego
- kroniki szkolne

Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu

 § 1.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane minimum 3 lata.
 3. Do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego w terminie ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza i wychowawcę klasy (najpóźniej do 14 września bieżącego roku).
 5. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.
 6. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych określa nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z wychowawcą (nie później niż 5 dni przed zakończeniem zajęć).
 7. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych przed upływem terminu wskazanego w punkcie 6.
 8. W przypadku uczniów, którzy zmieniają placówkę szkolną bądź kończą 8 klasę, zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
 9. W klasach 1-3 w sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręcznika, należy odkupić go przed następnym wydaniem kolejnej części podręcznika. Następna część podręcznika będzie wydana po oddaniu wcześniejszej części.
 10. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia podręczników, należy odkupić je przed końcem roku szkolnego (w terminie oddania książek przez klasę). 
 11. Podręczniki i materiały edukacyjne będą wydawane pod warunkiem zwrotu wszystkich podręczników i materiałów edukacyjnych.

 § 2.

 1. Rodzice uczniów podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym zapoznają się z treścią Regulaminu i podpisują oświadczenie:
  • Oświadczam, że znany jest mi Regulamin udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu.
  • Jednocześnie przyjmuję odpowiedzialność finansową za udostępnione mojemu dziecku (imię i nazwisko), uczniowi klasy podręczniki i materiały edukacyjne, i w sytuacji, kiedy podręcznik(i) zostały zalane, zniszczone, nie nadają się do wypożyczenia następnej osobie bądź zostały zagubione zobowiązuję się do ich odkupienia. (Procedura dotyczy wypożyczania podręczników na czas pobytu dziecka w szkole w klasach 1-8). Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Uczniowie wypożyczają podręczniki i materiały edukacyjne w obecności wychowawcy klasy.
 3. Uczniowie zobowiązani są do dbania o wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.
 4. Przez zniszczone materiały edukacyjne rozumie się podręczniki zalane, popisane, z brakującymi kartkami i inne zniszczenia książki uniemożliwiające ich używanie bądź duży dyskomfort używania.
Dwa regały z książkami, które można wypożyczyć.
poniedziałek 9.00 - 15.00
wtorek 9.00 - 15.00
środa 11.00 - 17.00
czwartek 9.00 15.30
piątek 9.00 14.30
       
W czasie nauki online biblioteka jest czynna:   
wtorek 11.00 - 17.00
środa 9.00 - 15.00