1. Świetlica czynna jest w godzinach od 6:45 do 17:00.
  1. Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane tylko przez osoby upoważnione, które zostały wskazane w karcie zapisudo świetlicy lub na podstawie jednorazowych pisemnych oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych) z podaniem daty, godziny wyjścia i podpisem rodziców (opiekunów prawnych).
  1. Rodzice /prawni opiekunowie/ osoby upoważnione do odbioru są zobowiązane do niezwłocznego odbioru dziecka ze świetlicy w momencie przybycia do placówki. Przybycie po dziecko jest równoznaczne z możliwością zapewnienia opieki, tym samym nie ma możliwości wydłużania pobytu dziecka pod opieką świetlicy. 
  1. Trzykrotne spóźnienie się rodzica (opiekuna prawnego) po odbiór dziecka spowoduje rozmowę z kierownikiem świetlicy. Ze względu na naruszenie dyscypliny pracy świetlicy, w dalszej konsekwencji dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do świetlicy.
  1. Dzieci, które danego dnia zostały odebrane przez rodziców bądź opiekunów nie mogą ponownie przebywać w świetlicy. Dotyczy to również dzieci, które posiadają zgodę rodziców/opiekunów prawnych na samodzielne opuszczenie świetlicy.