12.30 – 14.00

[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z techniki - do pobrania.]

 

 1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.
 1. System oceniania oparty został o wymagania podstawy programowej.
 1. Co uczeń powinien przynosić na każde zajęcia: zeszyt, materiały i narzędzia potrzebne do pracy, o czym uczniowie powiadamiani są z wyprzedzeniem przez nauczyciela.
 1. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych, które stanowią część stopnia określonego w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania ( +, -).
  Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – niedostateczną. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył pracy twórczej na lekcji, to może to zrobić w domu i oddać pracę do oceny na kolejnych zajęciach, w przeciwnym wypadku otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. 
 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.
 1. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: 

▪ porozumiewanie się językiem technicznym 

▪ rozwiązywanie problemów 

▪ obsługa narzędzi i urządzeń technicznych 

▪ stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 

▪ aktywność na zajęciach 

▪ wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania 

▪ praca w grupie 

▪ działalność pozaszkolna 

▪ wykonane prace

▪ sprawdziany 

▪ kartkówki 

▪ odpowiedź ustna 

▪ przygotowanie do lekcji

▪ prace dodatkowe

 1. Najczęściej stosowane sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 

▪ formy ustne: odpowiedzi, aktywność na zajęciach, prezentacja 

▪ formy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespołowe), ćwiczenia praktyczne

▪ obserwacja pracy uczniów

 1. WAŻNE: 
 • Uczeń może być jednokrotnie nieprzygotowany do zajęć w ciągu semestru, co powinien zgłosić przed lekcją – odnotowuje się ten fakt w dzienniku lekcyjnym jako „np.” 
 • Za nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: 

▪ brak gotowości do odpowiedzi ustnej

▪ brak materiałów i pomocy na lekcji 

▪ brak pracy domowej 

▪ brak prac wykonanych praktycznie 

 • Niezgłoszenie nieprzygotowania jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 
 • Jeżeli uczeń nie będzie uczestniczyć w sprawdzianie musi go napisać w innym terminie lub odpowiedzieć ustnie w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 1. Ogólne kryteria ocen cząstkowych: 

Celujący 

Uczeń w pełni opanował wiadomości objęte programem nauczania. Wypowiada się formułując samodzielne wnioski. Posiada wiedzę popartą własnymi doświadczeniami technicznymi. Umie powiązać wiedzę z praktyką. Zna przepisy ruchu drogowego. Bierze udział w konkursach przedmiotowych np. z zakresu BRD.

Bardzo dobry

Odpowiedzi ucznia wskazują na opanowanie wiadomości w stopniu pełnym. Swobodnie operuje poznanymi pojęciami. Doskonale opanował treści z zakresu wychowania komunikacyjnego(nie popełnia błędów dotyczących przepisów w ruchu drogowym). 

Dobry 

Odpowiedzi wskazują na przyswojenie większości wymaganych treści. Opanował podstawowe zasady dotyczące ruchu drogowego. Poprawnie używa języka, popełnia nieliczne błędy merytoryczne. 

Dostateczny 

Uczeń zna tylko nieliczne treści, często wspomaga swoja wypowiedź tekstem. Jego wypowiedzi są chaotyczne, niespójne. Mimo ukierunkowania w wypowiedzi jest szereg błędów rzeczowych i językowych. Jego wiedza z zakresu wychowania komunikacyjnego jest niepełna. 

Dopuszczający 

Uczeń ma duże braki z zakresu treści przyswajanych. Podczas wypowiedzi popełnia liczne błędy merytoryczne, Często udziela odpowiedzi z pomocą nauczyciela. Treści z zakresu wychowania komunikacyjnego umie przekazać tylko przy pomocy nauczyciela i pomocy dydaktycznych. 

Niedostateczny 

Uczeń nie zna podstawowych treści objętych programem. Nie wykazuje zainteresowania w udzieleniu wypowiedzi pomimo pomocy nauczyciela. Nie opanował podstaw dotyczących wychowania komunikacyjnego.

 1. Kryteria oceny semestralnej i końcowej 

Celujący 

Uczeń opanował treści programowe w pełnym zakresie. Samodzielnie i w twórczy sposób rozwiązuje zadane problemy. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami .Wykorzystuje wiedzę z techniki na innych przedmiotach oraz wykorzystuje ją w praktyce. Proponuje rozwiązania nietypowe. Wiedze z zakresu wychowania komunikacyjnego opanował w pełnym stopniu. 

Bardzo dobry 

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania. Samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potraf zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne. Wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego opanował w pełnym stopniu.

Dobry 

Uczeń przyswoił większość treści objętych programem. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Estetycznie wykonuje rysunki i prace. Wiedzę z wychowania komunikacyjnego opanował teoretycznie ma problemy z praktyczną jazdą na rowerze.

Dostateczny 

Uczeń nie opanował w pełni określonych treści wynikających z programu nauczania. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. Stosuje się do zasad obowiązujących na lekcjach techniki i zajęć technicznych. W zakresie wychowania komunikacyjnego opanował wiedzę teoretyczną nie radzi sobie z zajęciami praktycznej jazdy.

Dopuszczający 

Uczeń ma problemy z opanowaniem podstaw programowych. Wykazuje brak samodzielności podczas rozwiązywania problemów. Nie wykonuje zadań zgodnie z ustalonymi zasadami. Z zakresu wychowania komunikacyjnego nie opanował w pełni wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Niedostateczny 

Uczeń nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

2) 30% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: 
 • Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce: 

▪ dostosowanie prac pisemnych i ustnych do możliwości ucznia

 ▪ wydłużenie limitu czasu na odpowiedź ustną 

▪ zapisywanie poleceń na sprawdzianach większym drukiem

 ▪ głośne odczytanie zadań na sprawdzianie, teście 

▪ stworzenie sprzyjającej atmosfery pracy, obniżenie napięcia 

▪ uwzględnianie możliwości intelektualnych ucznia.

 • Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuję następujące zasady oceniania zgodne z zaleceniami poradni zawartymi w orzeczeniu: 

▪ stosowanie się do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

▪ sprawdziany i kartkówki przygotowywane w formie testów, 

▪ uwzględnianie trudności w rozumieniu treści , szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, 

▪ w przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych uczenie tworzenia schematów pracy, 

▪ podawanie uczniom jasnych kryteriów ocen prac pisemnych/ wiedza, dobór argumentów, kompozycja itd., 

▪ w przypadku trudności z odczytaniem pracy, odpytywanie ucznia ustnie, 

▪ w trakcie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdzanie, czy uczeń przeczytał treść zadania i czy prawidłowo ją zrozumiał, w razie potrzeby udzielanie dodatkowych wskazówek 

▪ ocenianie głównie wkładu pracy ucznia w wykonanie danego zadania 

▪ wyznaczanie i kontrolowanie dodatkowych ćwiczeń do wykonania w domu 

▪ w pracach pisemnych ocenianie głównie treści, pomysłu, podejścia do tematu.

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów, wobec których należy zindywidualizować kryteria oceniania w związku z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

2) 20% - 39% - dopuszczający; 

3) 40% - 54% - dostateczny; 

4) 55% - 70% - dobry; 

5) 71% - 89% - bardzo dobry; 

6) 90% - 100% - celujący.

 1. Sposoby informowania o osiągnięciach:

Informacja o poziomie osiągnięć ucznia przekazywana jest uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) poprzez systematyczne wpisy w dzienniku elektronicznym, a także podczas konsultacji według harmonogramu określonego na początku roku szkolnego. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny, a rodzice (prawni opiekunowie) kontrolują na bieżąco dziennik elektroniczny ucznia z wpisami ocen.

Co najmniej 1 miesiąc przed śródrocznym lub rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej, mającym na celu przyjęcie klasyfikacji uczniów nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej reguluje Statut Szkoły - § 52.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.