Logo szkoły
 
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

Przedmiotowe Zasady Oceniania  z religii Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu zwane dalej PZO, jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły i został opracowany w oparciu o podstawę programową przedmiotu, „Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku. Przedmiotowy System Oceniania dostępny jest dla uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym LIBRUS (zakładka: organizacja szkoły/ pliki szkoły) oraz w bibliotece szkolnej.

 1. Cele oceniania

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.

2. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

3. Pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.

4. Systematyczne informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Metody kontroli i oceniania
 2. Konwencjonalne (bieżąca kontrola, prace pisemne, posługiwanie się podręcznikiem, ćwiczenia praktyczne, kontrola graficzna, obserwacja uczniów w trakcie ich pracy).
 3. Techniczne sposoby kontrolowania procesu dydaktycznego (kontrola i ocena przy pomocy zróżnicowanych zadań testowych)
 • Sposoby oceniania.

 Wartościowanie gestem, słowem, mimiką, stopniem.

 1. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii.
 2. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.
 3. Zainteresowanie i stosunek do przedmiotu.
 4. Pilność i systematyczność.
 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

Na ocenę z religii nie ma wpływu udział w praktykach religijnych (np. uczestnictwo we Mszy św.) Kontrola i ocena w religii nie dotyczy wyłącznie sprawdzenia wiadomości, lecz także wartościowania umiejętności, postaw, zdolności twórczych, rozwoju zainteresowań, motywacji uczenia się, a głównie kształtowania cech charakteru, woli, odpowiedzialności za swoje czyny, dokładności, wytrwałości, pracowitości, kultury osobistej, zgodności postępowania z przyjętą wiarą.

 1. W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania.

2. Jawność – podawanie uczniom na bieżąco wyników ich pracy (rodzicom na ich prośbę lub, gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).

3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.

4. Mobilizacja do dalszej pracy.

 1. Ocenie podlegają:

1. Pisemne prace klasowe, sprawdziany, testy obejmujące więcej niż trzy jednostki lekcyjne (raz lub dwa razy w semestrze) oraz kartkówki, których zakres materiału powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. Pisemne prace kontrolne są dostępne do wglądu uczniów i rodziców.  

2. Odpowiedzi ustne z zakresu trzech ostatnich lekcji oceniane są wg poniższych kryteriów: 

۰ ocena celująca(6) – wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu; wypowiedzi pełnymi zdaniami, bogaty język; używanie pojęć. 

۰ ocena bardzo dobra(5) – wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem; odpowiedź pełna niewymagająca dodatkowych pytań. 

۰ ocena dobra(4) - wyuczone na pamięć wiadomości; uczeń ma problem z formułowaniem myśli własnymi słowami; potrzebna pomoc nauczyciela.

 ۰ ocena dostateczna(3) - wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć; odpowiedź niestaranna; częste pytania naprowadzające. 

۰ ocena dopuszczająca(2) – słabe wiązanie faktów i wiadomości; chaos myślowy i słowny; dużo pytań pomocniczych. 

۰ ocena niedostateczna(1) – brak odpowiedzi lub odpowiedź świadcząca o braku wiadomości rzeczowych. 

3. Wypowiedzi w czasie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp. Uczeń może otrzymać tzw. plusy. Uzyskanie trzy razy „+” skutkuje otrzymaniem oceny bardzo dobrej, uzyskanie pięciu „-„ otrzymaniem oceny niedostatecznej. Za szczególnie trafne wypowiedzi uczeń może otrzymać ocenę cyfrową.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie pracuje na lekcji, odmawia wykonywania poleceń nauczyciela. 

4. Znajomość modlitw, „Małego Katechizmu” i okresów Roku liturgicznego (ocena zdobywana podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej).

5. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa kontrolowana na bieżąco (pisemne prace domowe uczeń zobowiązany jest oddawać w ustalonym terminie; jeśli praca nie zostanie oddana nauczyciel wyznacza nowy termin, nieoddanie pracy skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej).

6. Zeszyt: jeden raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu.

7. Przygotowanie do poszczególnych katechez - uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika na każdą katechezę; jego brak jest jednoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji; trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych sankcji.

8. Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

9. Zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych o charakterze religijnym       i przedstawień ewangelizacyjnych, udział w konkursach religijnych, zaangażowanie w przygotowanie gazetek szkolnych o charakterze religijnym.

VII.  Poprawa uzyskiwanych wyników

 1. Uczeń może poprawić ocenę w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania oraz w przypadku powrotu po nieobecności w szkole. Ocena uzyskana z poprawy zostaje wpisana do dziennika (także w przypadku uzyskania przez ucznia oceny niższej niż poprzednia).
 2. Poprawy ocen odbywają się podczas cotygodniowych konsultacji. 
 3. W terminie dwóch tygodni po powrocie do szkoły, uczeń ma obowiązek poprawy cząstkowej oceny niedostatecznej. 
 4. W przypadku nieobecności, gdy uczeń nie wykonał pracy pisemnej lub nie udzielił odpowiedzi, otrzymuje „0” i zobowiązany jest przystąpić do poprawy w terminie dwóch tygodni, po powrocie do szkoły. 
 5. W sytuacji kiedy uczeń nie przystąpi do poprawy kartkówki czy sprawdzianu w czasie dwóch tygodni(także w przypadku powrotu po usprawiedliwionej nieobecności w szkole), na pierwszej lub kolejnej lekcji po upływie tego terminu może otrzymać zaległą kartkówkę czy sprawdzian do napisania podczas zajęć.
 6. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem oceny niedostatecznej. 
 7. Oceny negatywne z zadań domowych lub odpowiedzi ustnych uczeń może poprawić na każdej następnej katechezie.

VIII.  Klasyfikacja

Uczeń może być nieklasyfikowany z religii, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej              z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie edukacji.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Ustne uzasadnienie oceny semestralnej winno nastąpić na tydzień przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną   i zostać przedstawione uczniowi.

Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, winna być przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przynajmniej cztery tygodnie przed klasyfikacją. Nauczyciel religii przedstawia możliwość poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości i umiejętności.

Uczeń ma prawo zwrócić się o umożliwienie podwyższenia przewidywanej oceny końcoworocznej z religii o jeden stopień, poprzez przystąpienie do egzaminu sprawdzającego.

IX. Procedury przekazywania uczniom i rodzicom wyników nauczania 


1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2. Nauczyciele zapoznają uczniów z wynikami sprawdzianów, na zajęciach lekcyjnych oraz omawiają mocne i słabe strony uczniów zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Sprawdziany ocenione przez nauczyciela uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji. 

3. Prace uczniów (sprawdziany, testy, kartkówki) przechowywane są przez nauczyciela w szkole, są do wglądu w obecności nauczyciela. Udostępnianie prac odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Szkoły. 

X. Dostosowanie wymagań

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

- orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego;

- opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

- rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2. W przypadku ucznia z orzeczeniem, na początku każdego etapu edukacyjnego, zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET).

3. Szczegółowe zasady dostosowania wymagań dla uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych określone są na podstawie odrębnych przepisów oraz w Statucie Szkoły. 

 

 

 

XI. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów obcokrajowców:

 

Uczeń realizuje treści zawarte w podstawie programowej. 

Sposób oceniania:

- stosowanie oceniania kształtującego- informacja zwrotna;

- kontrolowanie wiedzy i umiejętności w formach pisemnej i ustnej, preferowanie ustnych lub ustno-pisemnych form sprawdzania i oceny umiejętności i wiedzy w zależności od bieżących możliwości ucznia;

- ocenianie aktywności, podejmowania trudu, wysiłku ucznia;

- wyrozumiałe i tolerancyjne ocenianie strony ortograficznej i graficznej pisma;

- w czasie odpowiedzi ustnych wspomaganie, dawanie więcej czasu na przypomnienie, wydobycie z pamięci;

Zakres dostosowań dotyczących form i metod pracy:

- stosowanie prostych, krótkich poleceń i pytań, dostosowanych do poziomu i możliwości językowych ucznia;

- powtarzanie poleceń

- w miarę możliwości, wykorzystując dostępne środki tłumaczenie poleceń na język ojczysty ucznia;

- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego;

- wprowadzenie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, schematy;

- stosowanie wzmocnień pozytywnych , kreowanie sytuacji pozwalających osiągnąć sukces, zapewnienie życzliwej atmosfery na lekcji;

- wydłużenie czasu pracy, zredukowanie ilości zadań do wykonania;

- dokonywanie modyfikacji ćwiczeń, zadań;

- zezwolenie na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach;

- wydłużenie czasu na odpowiedź;

- częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień;

XII.  Warunki ubiegania się o podniesienie oceny końcowo rocznej

Uczeń pisał wszystkie prace klasowe, sprawdziany lub testy.

Z 75% prac klasowych, sprawdzianów lub testów uczeń otrzymał w pierwszym terminie oceny pozytywne.

Uczeń ma pozytywne oceny ze znajomości modlitw i „Małego Katechizmu”.

XIII.  Skala ocen

a) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

▪ ocena celująca – 6 

▪ ocena bardzo dobra – 5 

▪ ocena dobra – 4

▪ ocena dostateczna – 3 

▪ ocena dopuszczająca – 2 

▪ ocena niedostateczna – 1 

b) Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku elektronicznym: 

▪ sprawdzian/ test – 10

 ▪ kartkówka – 5 

▪ odpowiedzi ustne – 5 

▪ praca samodzielna na lekcji – 3

 ▪ zadanie domowe – 3 

▪ aktywność na lekcji – 3 

▪ aktywność w formie dodatkowych zadań – 3 

▪ praca projektowa– 5

 ▪ konkurs - finał – 10 

▪ konkurs- etap szkolny – 5 

Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących. W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przyrodniczych kwalifikujących do finału na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Kryteria ocen bieżących:

 Na sprawdzianach czy pracach klasowych, gdzie zadania są punktowane, można zastosować kryteria wykonania procentowego zadań: 

100%- 97%- celujący (6) 

96%- 90%- bardzo dobry (5)

89%- 74%- dobry (4) 

73%- 50%- dostateczny (3)

49%- 30%- dopuszczający (2)

29%- 0%- niedostateczny (1) 

Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów, wobec których należy zindywidualizować kryteria oceniania w związku z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

100%- 90%- celujący (6)

89%- 71%- bardzo dobry (5) 

70%- 55%- dobry (4)

54%- 40%- dostateczny (3)

39%- 20%- dopuszczający (2)

poniżej 19%- niedostateczny (1)  

Przy ocenianiu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi punktem wyjścia do formułowania wymagań są jego możliwości, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości rzez danego ucznia. 

 XIV.  Kryteria ocen (ocena śródroczna i końcoworoczna)

Kryteria oceniania w klasach 1-3      

 

W klasach I-III oceny wyrażone są w stopniach.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

 1. w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji, 
 2. wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

 1. opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

 1. opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
 2. ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
 3. aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

 1. opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
 2. wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
 3. wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

Kryteria oceniania w klasach 4- 8

Ocena celująca

1. Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

3. Angażuje się w prace pozalekcyjne np.: gazetki religijne, przedstawienia ewangelizacyjne.

4. Osiąga sukcesy w konkursach religijnych.

5. Posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące oceną celującą.

 Ocena bardzo dobra

1. Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dobrej.

2. Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony poziomem nauczania religii.

3. Opanował znajomość „Małego Katechizmu”, modlitw i okresów Roku liturgicznego.

4. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

5. Bierze udział w konkursach religijnych.

6. Wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechetycznej.

7. Jest pilny, systematyczny i zainteresowany przedmiotem.

8. Zachowuje szacunek do czasu modlitwy, słuchania Słowa Bożego i znaków religijnych, a jego postawa moralna nie budzi wątpliwości.

9. Wykazuje inne możliwości indywidualne promujące ocenę bardzo dobrą.

 Ocena dobra

1. Uczeń spełnia wymagania w zakresie oceny dostatecznej.

2. Opanował wiedzę religijną w swoim zakresie edukacyjnym na poziomie dobrym.

3. Wykazuje się dobrą znajomością „Małego Katechizmu”, modlitw, okresów Roku liturgicznego.

4. W zeszycie posiada wszystkie notatki i zadania domowe.

5. Systematycznie uczestniczy w katechezie i jest zainteresowany przedmiotem.

6. Stara się być aktywny podczas lekcji.

7. Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.

8. Postawa ucznia nie budzi wątpliwości (punkt 8 oceny bardzo dobrej).

9. Posiada inne osiągnięcia indywidualne promujące ocenę dobrą.

Ocena dostateczna

1. Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny dopuszczającej.

2. Uczeń opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy.

3. Wykazuje się dostateczną znajomością „Małego Katechizmu”

4. W zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek i prac domowych.

5. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem.

6. Postawa ucznia nie budzi wątpliwości (punkt 8 oceny bardzo dobrej).

7. Inne możliwości indywidualne ucznia wskazują ocenę dostateczną.

 Ocena dopuszczająca

1. Uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne.

2. Prowadzi zeszyt.

3. Posiada problemy ze znajomością wymaganych modlitw.

4. Ma poprawny stosunek do religii.

5. Inne możliwości indywidualne ucznia wskazują na ocenę dopuszczającą.

Ocena niedostateczna

1. Uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych.

2. Nie wykazuje się znajomością wymaganych modlitw.

3. Nie posiada zeszytu

4. Lekceważy przedmiot.

5. Wyraża lekceważący stosunek do wartości religijnych.

6. Opuszcza lekcje religii.

7. Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazują na ocenę niedostateczną.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.