12.30 – 14.00

[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z plastyki - do pobrania.]

 

1. Nauczanie plastyki w Szkole Podstawowej nr 9 odbywa się według „Programu nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!” (autorzy:  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak; wydawnictwo Nowa Era).

2. Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV–VII) odbywa się w skali cyfrowej od 1 do 6, co przedstawiono w tabeli: 

  

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry 

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przy ocenie  „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe realizacji na wyższą ocenę, „–” bliższe realizacji wymagań na niższą ocenę.

4. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja o nieprzystąpieniu przez ucznia do sprawdzianu/ kartkówki lub nieoddaniu do oceny pracy plastycznej/ niewykonaniu zadania. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia sprawdzianu/ kartkówki lub oddaniu pracy/ wykonaniu zadania.

Nieoddanie pracy/zadania w wyznaczonym terminie skutkuje wpisaniem przez nauczyciela w miejsce „0” ocenyniedostatecznej.

5. Jezeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył pracy plastycznej na lekcji, to może to zrobić w domu i oddać pracę do oceny na kolejnych zajęciach. Nauczyciel wpisuje wtedy w dzienniku elektronicznym symbol „0”. Jeśli uczeń nie odda pracy na kolejnej lekcji, otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną. 

6. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania. 

7.  W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych, które stanowią część stopnia określonego w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania ( +, -). Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, trzy minusy – niedostateczną.

8. W ciągu półrocza uczniowi przysługują dwa „nieprzygotowania” (np) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) na początku lekcji. Za nieprzygotowanie do zajęć uznaje się: brak potrzebnych przyborów, materiałów, zeszytu, podręcznika, brak zadania, brak gotowości do odpowiedzi ustnej.

Po wykorzystaniu określonego wyżej limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde  nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.Uczeń ma prawo do jej poprawy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.

Uczeń, który nie wykorzystał ani jednego nieprzygotowania na koniec semestru otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą (5) w kategorii aktywność.

9. Obszary podlegające ocenie na lekcjach plastyki:

  • przygotowanie ucznia do zajęć,
  • postawa – motywacja ucznia do pracy, wysiłek i zaangażowanie, współpraca z innymi uczniami podczas wykonywania zadań grupowych, zainteresowanie przedmiotem, aktywność,
  • realizacja prac i działań plastycznych,
  • wiedza o środkach artystycznego wyrazu, elementy wiedzy o dziedzinach sztuki i wybranych zagadnieniach z dziedzictwa kulturowego.

10. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

a) formy praktyczne :

- prace i działania plastyczne, ćwiczenia praktyczne, 

- praca w zespole, 

- projekty,

b) formy ustne:

- odpowiedź, 

- wystąpienie (prezentacja),

- wypowiedź, 

c) formy pisemne:

- sprawdziany, 

- kartkówki (pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana),

- referaty, wypowiedzi pisemne (np. opis dzieła sztuki, recenzja z wystawy).

11. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego/dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego/dziennika elektronicznego. 

12.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci na zasadach zawartych w Statucie Szkoły.

13. Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie stanowi średniej arytmetycznej. Uwzględnia rozwój ucznia, zaangażowanie i wkład jego pracy, stanowi wyznacznik umiejętności i wiedzy przedmiotowej, odzwierciedla pracę ucznia długoterminowo. 

14. Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne.

15. Kryteria poszczególnych stopni:

Stopień szkolny

Kryteria przyznania oceny – wymagania edukacyjne

Celujący (treści wykraczające poza program i realizację podstawy programowej)

Uczeń:

-      przejawia szczególne zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz talent, a także wykazuje się dużą znajomością treści nadprogramowych - posiada wiedzę i umiejętności przewyższające swoim zakresem wymagania programowe w danej klasie

-      bierze udział w konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy,

-      wykazuje  zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych,

-      wykonuje oryginalne prace plastyczne, proponuje rozwiązania nietypowe,

-      świadomie i twórczo posługuje się różnymi środkami plastycznymi i eksperymentuje z technikami plastycznymi,

-      sumiennie przygotowuje się do zajęć,

-      aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu, 

-      kształtuje estetykę otoczenia w różnorodnych formach, przygotowuje  dekoracje na szkolne uroczystości,

-      jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-      potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości,

-      analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.

Bardzo dobry (treści dopełniające,

pełna realizacja wymagań programowych i podstawy programowej)

Uczeń:

-      opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, 

-      wykonuje różnorodne, oryginalne kompozycje plastyczne,

-      prawidłowo posługuje się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach, umiejętnie dobiera technikę do tematu pracy,

-      wykazuje się zaangażowaniem i pomysłowością, 

-      jest zwykle przygotowany do zajęć,

-      aktywnie wpływa na estetykę otoczenia, wykazuje zainteresowanie przedmiotem, 

-      bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie, 

-      korzysta z różnorodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią, 

-      podaje  nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie, 

-      analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

Dobry (treści rozszerzone)

-      Uczeń:

-      opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe (około 75% wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie),

-      przyswoił treści umożliwiające tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych, 

-      potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,

-      właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy, tworzy prace plastyczne stosując rozwiazania typowe, 

-      świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne  techniki plastyczne,

-      wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach,

-      jest zwykle przygotowany do zajęć - przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,

-      wymienia też nazwiska kilku twórców polskich i zagranicznych,

-      samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.

Dostateczny (treści podstawowe)

-      Uczeń:

-      przyswoił podstawowe treści programowe  - podstawowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności (około 50% wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie),

-       oddaje większość zadanych prac praktycznych,

-      posługuje się wybranymi środkami wyrazu i stosuje typowe, proste techniki plastyczne, tworzy proste, schematyczne, stereotypowe kompozycje plastyczne,

-      samodzielnie wykonuje  łatwe ćwiczenia, a także współpracuje w grupie i podejmuje próby twórczości plastycznej,

-      posiada bierny stosunek do kształtowania estetyki otoczenia, ale stara się utrzymać porządek w miejscu pracy,

-      bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji - najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych, zeszyt, podręcznik,

-      umie podać nazwiska kilku wybitnych polskich twórców.

Dopuszczający (treści konieczne)

-      Uczeń:

-      ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym,

-      przyswoił treści dotyczące plastyki i nabył umiejętności umożliwiające realizację zadań życia codziennego dotyczących posługiwania się językiem plastyki w zakresie elementarnym, odnoszącym się do codziennych sytuacji życiowych, 

-      wyjaśnia najważniejsze terminy, potrafi również wymienić kilku wybitnych polskich artystów,

-      z pomocą nauczyciela wykonuje proste ćwiczenia, 

-      wykonuje schematyczne, znacznie uproszczone prace plastyczne związane z życiem codziennym,

-      ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko i niestarannie,

-      nie ksztaltuje estetyki otoczenia,

-      jest  przygotowany do większości lekcji (posiada wymagane przybory do wykonania prac plastycznych, zeszyt, podręcznik).

Niedostateczny

-      Uczeń:

-      nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotu,  nie opanował treści umożliwiających podjęcie nauki na nastepnym etapie edukacyjnym,

-      nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

-      w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu,

-      nie przynosi wymaganych materiałów i przyborów niezbędnych do wykonania prac plastycznych, 

-      nie wykazuje woli poprawy oceny.

16. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności  przy ocenie wypowiedzi plastycznych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) przekaz (zgodność z tematem, bogactwo treści),

b) kompozycja,

c) dobór środków wyrazu artystycznego,

d) kreatywność (oryginalność).

Nauczyciel ma prawo wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy szczegółowej, w tym wypadku powiadamia o tym uczniów, wyjaśniając cel pracy. Jest to forma umowy ustnej miedzy nauczycielem i klasą.

17. Kryteria oceny wypowiedzi artystycznej:

 

Celujący

Bardzo dobry

Dobry 

Dostateczny 

Dopuszczający

Niedostateczny

Przekaz 

praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły,  staranna, estetyczna; oryginalny pomysł, własna interpretacja

praca zgodna z tematem, bogata w szczegóły, staranna, estetyczna, własnainterpretacja

praca zgodna z tematem, staranna, dokładna, estetyczna, niezbyt bogata w szczegóły; typowe rozwiązanie, poprawny przekaz, inwencja własna ograniczona

praca nie w pełni oddaje temat, wykonana nie w pełni starannie, uboga w szczegóły,

bierny sposób odtwarzania

praca niezgodna z tematem, niestaranna, uboga w szczegóły, niedokończona,przekaz chaotyczny

praca niezgodna z tematem, niestaranna, nieestetyczna,brak przekazu

Kompozycja 

zachowana logika, twórcze wykonanie

zachowana logika, twórcze wykonanie

zachowana logika, typowe wykonanie

zachwiana logika kompozycji

brak logiki, niepoprawny dobór kompozycji

brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Dobór środków wyrazu artystycznego

świadomy i twórczy dobór środków plastycznych;

oryginalna technika

prawidłowy dobór środkówplastycznych;umiejętnie dobrana technika

świadomy dobórśrodków plastycznych, 2-3 usterki lub braki w zakresie wykorzystania środków; prawidłowo dobrana technika 

50% środków wyrazu wykorzystanych prawidłowo

pojedyncze środki wyrazu zastosowane przypadkowo;

prosta technikaplastyczna

nieprawidłowy dobór środków plastycznych

Kreatywność 

praca szczególnie oryginalna i pomysłowa, zawiera rozwiązania nietypowe

twórczy sposób przedstawienia tematu, zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych

wypowiedź typowa, inwencja własna ograniczona

wypowiedź odtwórcza, minimalny stopień kreatywności

brak kreatywności i własnych rozwiązań; proste, schematyczne, stereotypowe kompozycje plastyczne

brak pomysłu

18. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają planowanie i organizacja pracy grupowej, efektywne współdziałanie, wywiązywanie się z powierzonych ról i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

19. Kryteria pracy w grupie:

 

Celujący

Bardzo dobry

Dobry 

Dostateczny 

Dopuszczający

Niedostateczny

Organizacja pracy 

twórczy plan i wykonanie

właściwy plan i wykonanie

typowe wzorce w nowym układzie, według typowych rozwiązań

wg typowych wzorców

niepełne wykonanie zadań

brak planu, niewykonanie zadania

Podział zadań, podział ról

twórcze wypełnianie swojej roli

twórcze wypełnianie swojej roli

praca zgodna z przydziałem

praca z instruktażem i pomocą

zmienianie funkcji, brak odpowiedzialności

niewypełnianie swojej roli

Komunikacja 

aktywne słuchanie

aktywne słuchanie

czynne uczestniczenie

rozumienie tego, co się słyszy

słuchania

brak komunikacji

Wiedza i umiejętności

szczególnie oryginalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności, rozwiązania nietypowe

twórcze wykorzystanie wiedzy i umiejętności

poprawne przekazywanie typowej wiedzy i praktyczne zastosowanie w sytuacjach typowych

wiedza bez umiejętności, umiejętności bez wiedzy

wiedza wyrywkowa, proste umiejętności praktyczne

brak podstawowej wiedzy i umiejętności

Prezentacja

umiejętność przekazu swoich racji i oryginalnych pomysłów

umiejętność przekazu swoich racji i oryginalnych pomysłów

typowe wzorce w nowym układzie (najbardziej dostępne)

wg typowych wzorców

niepełne wykonanie zadania

brak prezentacji

20. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

1) poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

2) 30% - 49% - dopuszczający; 

3) 50% - 74% - dostateczny; 

4) 75% - 89% - dobry; 

5) 90% - 99% - bardzo dobry; 

6) 100% i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.

21. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów, wobec których należy zindywidualizować kryteria oceniania w związku z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

1) poniżej 19% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny; 

2) 20% - 39% - dopuszczający; 

3) 40% - 54% - dostateczny; 

4) 55% - 70% - dobry; 

5) 71% - 89% - bardzo dobry; 

6) 90% - 100% - celujący.

22. Informacja o poziomie osiągnięć ucznia przekazywana jest uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) poprzez systematyczne wpisy w dzienniku elektronicznym, a także podczas konsultacji według harmonogramu określonego na początku roku szkolnego. 

23. Co najmniej 1 miesiąc przed śródrocznym lub rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej, mającym na celu przyjęcie klasyfikacji uczniów nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

24.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej reguluje Statut Szkoły - § 52.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.