Logo szkoły

[Plik z przedmiotowymi zasadami oceniania z fizyki - do pobrania.]

 

1. Wymagania ogólne – uczeń:

- wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości,

- rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych,

- planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników,

- posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

2. Nacobezu / kryteria sukcesu na poszczególne poziomy wymagań:

Uczeń na poziom K - poziom wymagań konieczny (na ocenę dopuszczającą):

- zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki;

- podaje przykłady zjawisk fizycznych i ich praktyczne zastosowania;

- wykorzystuje proporcje do rozwiązania bardzo prostych zadań rachunkowych i problemowych przy pomocy nauczyciela;

- wykonuje proste doświadczenie fizyczne;

Uczeń na poziom P - poziom wymagań podstawowy (na ocenę dostateczną):

- opisuje zjawiska fizyczne/podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia posługując się językiem przedmiotu;

- wypowiada słownie zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi;

- odczytuje dane z treści zadania zapisane słownie lub na wykresie;

- oblicza wartości podstawowych wielkości fizycznych (zapisuje obliczenia stosując prawidłowe jednostki);

- wykorzystuje proporcje do rozwiązania prostych zadań rachunkowych lub problemowych;

- wykonuje zaplanowane doświadczenie,

Uczeń na poziom R - poziom wymagań rozszerzający (na ocenę dobrą):

- opisuje zjawiska fizyczne i wypowiada prawa fizyczne sprawnie posługując się językiem przedmiotu;

- zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi wypowiada lub zapisuje słownie i za pomocą symboli literowych;

- odczytuje dane z treści zadania zapisane słownie lub na wykresie;

- rozwiązuje typowe zadania problemowe i rachunkowe wymagające przekształcenia prostych wzorów oraz zapisuje obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

- sporządza wykresy;

- wykonuje zaplanowane doświadczenie, zapisuje obserwacje lub wyniki pomiarów, a wnioski wyciąga z pomocą nauczyciela;

Uczeń na poziom D - poziom wymagań dopełniający (na ocenę bardzo dobrą):

- zna pełen zakres wiadomości i umiejętności programowych;

- opisuje zjawiska fizyczne i wypowiada prawa fizyczne sprawnie posługując się językiem przedmiotu;

- zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi wypowiada lub zapisuje słownie i za

- pomocą symboli literowych;

- odczytuje dane z treści zadania zapisane słownie lub na wykresie;

- ozwiązuje typowe zadania problemowe i rachunkowe wymagające przekształcenia prostych wzorów oraz zapisuje

- obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

- rozwiązuje również nietypowe zadania rachunkowe wymagające operowania kilkoma wzorami oraz zapisuje

- obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

- udziela odpowiedzi na zadawane pytania problemowe z pełnym uzasadnieniem,

- przeprowadza doświadczenie fizyczne, zapisuje obserwacje lub wyniki pomiarów w tabeli (lub przedstawia na wykresie) oraz wyciąga wnioski i wskazuje źródła błędów;

Uczeń na poziom W - poziom wymagań wykraczający (na ocenę celującą):

- zna pełen zakres wiadomości i umiejętności programowych (łącznie z zagadnieniami dodatkowymi);

- opisuje zjawiska fizyczne i wypowiada prawa fizyczne wzorowo posługując się językiem przedmiotu;

- zależności występujące między wielkościami fizycznymi wypowiada lub zapisuje słownie i za pomocą symboli literowych;

- rozwiązuje typowe zadania problemowe i rachunkowe wymagające przekształcenia prostych wzorów oraz zapisuje obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

- rozwiązuje również nietypowe zadania rachunkowe wymagające operowania kilkoma wzorami oraz zapisuje obliczenia na liczbach i jednostkach;

- udziela oryginalnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe z pełnym uzasadnieniem;

- samodzielnie przeprowadza doświadczenia fizyczne, zapisuje obserwacje lub wyniki pomiarów w tabeli (lub przedstawia na wykresie) oraz wyciąga wnioski i wskazuje źródła błędów;

- samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),

- swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł;

3. Ponadto uczeń:

- sprawnie komunikuje się,

- sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki,

-poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, • potrafi pracować w zespole.

4. Formy aktywności obowiązujące każdego ucznia :

1) Sprawdziany:

- kończące każdy dział nauczania (czas do 45 minut) (waga 8)

2) Kartkówki:

- obejmujące swym zakresem od 1 do 3 lekcji (10 minut) (waga 4)

3) Diagnozy

- obejmujące swym zakresem dwa i więcej działów nauczania (45 minut) (wynik procentowy)

4) Prace domowe :

- obowiązkowe (waga 2)

5) Praca na lekcji (waga 4):

- odpowiedź w czasie lekcji;

- wyciąganie wniosków z przeprowadzanych doświadczeń;

-rozwiązywanie zadań na tablicy;

Nie każda odpowiedź ucznia musi być oceniania. Odpowiedzi krótkie, uzupełniające czyjąś wypowiedź mogą być oceniane plusami: 4 plusy - stopień bardzo dobry
Brak pracy na lekcji nauczyciel może ocenić minusami: 4 minusy - stopień niedostateczny

5. Formy dodatkowej aktywności dla uczniów chętnych:

1) Zadania i prace dodatkowe:

- prace doświadczalne polegające na wykonaniu w domu minimum dwóch doświadczeń i przedstawienie na lekcji sprawozdań z tych doświadczeń w formie pisemnej (waga 3);

-rozwiazywanie rachunkowych zadań dodatkowych proponowanych przeznauczyciela w domu (waga 3);

- rozwiazywanie rachunkowych zadań dodatkowych proponowanych przeznauczyciela w czasie lekcji (waga 5);

-przedstawianie na lekcji opracowywanych tematów dodatkowych w formie prezentacji (waga 4);

2) Sukcesy w konkursach fizycznych:

- uzyskanie tytułu finalisty lub laureata – ocena 6 (z wagą 8)

- udział w etapie międzyszkolnym – ocena 6 (z wagą 8)

- udział w etapie szkolnym z wynikiem minimum 60% – ocena 5 (z wagą 8)

6. Formy sprawdzania wiedzy i zasady oceniania:

1) Nauczyciel oceniając pracę pisemną uwzględnia poniższe zasady ustalania ocen:

Liczba zdobytych punktów w procentach ocena
97% - 100% i/lub zad. dodatkowe 6
91% - 96% 5
75% - 90% 4
50% - 74% 3
30% - 49% 2
29% i mniej 1 1

2) Stwierdzenie niesamodzielności pracy (ściąganie na pracach pisemnych) - stopień niedostateczny bez możliwości poprawy.

3)  Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad:

- Wszystkie sprawdziany, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania,

- Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy,

- Dokładny termin pisania zaległego sprawdzianu lub poprawy oceny wyznacza nauczyciel po uzgodnieniu z uczniem.

- Każdy sprawdzian z całego działu jest obowiązkowy. Uczeń nieobecny w dniu sprawdzianu pisze go w czasie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie, to nauczyciel przeprowadza go na lekcji, na której uczeń jest obecny.

- Ocena za nieprzygotowanie może być poprawiona pracą dodatkową zadaną przez nauczyciela.

- Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu.

4)  Obowiązkiem ucznia jest systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych.

5)  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania. Za trzecim zgłoszeniem w półroczu otrzymuje ocenę ndst. Nie można zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub zapowiedzianej pracy pisemnej.

6) Nauczyciel ocenia sprawdziany w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 7)Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia śródrocznego/rocznego. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu półrocza/rokuszkolnego.

8) Oceny uzyskiwane przez uczniów są uzasadniane w formie ustnego komentarza (odpowiedź na lekcji) lub poprzez zastosowanie przyjętych zasad wystawiania ocen w zależności od poprawności rozwiązania wyrażonej w skali % w przypadku prac pisemnych. Na prośbę ucznia ,rodzica/opiekuna nauczyciel przekazuje uczniowi informację o osiągnięciach edukacyjnych ucznia poprzez wskazywanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. Prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do dwóch dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

9) Uczeń, który z fizyki jest promowany warunkowo lub ma ocenę niedostateczną na I półrocze, ma obowiązek zdać w formie pisemnej zaległy materiał (z poprzedniej klasy/ I półrocza) w czasie dwóch miesięcy (nowego roku szkolnego/II półrocza).

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.