I. Główne założenia  
 
1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia się i nauczania, i być na to nakierowane (uczniowie wiedzą, czego będą się uczyć). 
2. Zadania stosowane w procesie oceniania powinny nakłaniać uczniów do stosowania zdobytej wiedzy 
w różnych aspektach; a uczeń poprzez uświadomienie sobie co umie, a czego jeszcze nie, powinien stać się czynnym uczestnikiem procesu oceniania. 
3. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia powinno się stworzyć okazję do zaprezentowania przez niego swojej wiedzy i umiejętności w różny sposób. 
4. Jasne i precyzyjne określenie zasad oceniania poszczególnych form aktywności oraz 
ustalania oceny semestralnej i rocznej (uczniowie wiedzą co i kiedy będzie podlegać ocenie, jakie są zasady oceniania oraz znają kryteria ocen). 
5. Informacje zdobyte w procesie oceniania powinny umożliwiać jak największą pewność wnioskowania o wiedzy i umiejętnościach ucznia. 
 
II. Obszary aktywności podlegające ocenie 
 
Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 
1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 
2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 
3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wnioskowań. 
4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 
5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki. 
6. Matematyczny sposób analizowania tekstów. 
7.Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy 
w rozwiązywaniu zadań problemowych. 
8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i wkład pracy ucznia.
 
III. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 
 
1.Formy aktywności: 
- sprawdziany 
- testy egzaminacyjne dla klas ósmych, 
- kartkówki, 
- odpowiedzi ustne, 
- praca samodzielna na lekcji, 
- prace domowe, 
- aktywność na lekcji , 
- praca w grupie (projekty), 
- przygotowanie do lekcji, 
- udział w konkursach matematycznych.
- diagnozy (procentowo)
 
2.Częstotliwość oceniania: 
 
Formy aktywności Częstotliwość w semestrze
Sprawdziany po każdym dziale
Testy egzaminacyjne dla klas ósmych w miarę potrzeb
Kartkówki w miarę potrzeb
Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji na bieżąco
Prace domowe na bieżąco 
 
Określenie pojęć zgodne z WZO: 
 
► wypowiedzi pisemne: 
• sprawdzian – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana i zapowiedziana                  
 z tygodniowym wyprzedzeniem, 
• test – praca pisemna zawierająca zadania zamknięte lub zadania zamknięte i otwarte z zagadnień egzaminacyjnych,
• kartkówka – niezapowiedziana lub zapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 lekcji, 
• prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie stopniem.
 
 
► odpowiedzi ustne: 
• odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji
 
3.Skala ocen: 
a) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 
• ocena celująca – 6 
• ocena bardzo dobra – 5 
• ocena dobra – 4 
• ocena dostateczna – 3 
• ocena dopuszczająca – 2 
• ocena niedostateczna – 1 
 
b) Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu              w dzienniku elektronicznym: 
• sprawdzian – 10 
• testy egzaminacyjne dla klas ósmych – 5 
• kartkówka – 5 
• odpowiedzi ustne – 5
• praca samodzielna na lekcji – 3
• zadanie domowe – 3
• praca projektowa– 5
• konkurs - finał – 10
• konkurs - etap szkolny – 5
• aktywność na lekcji – 3
• aktywność w formie dodatkowych zadań – 3
 
Aktywność na lekcji oceniana jest stopniem albo plusem. Trzy plusy to ocena bardzo dobra (5).
Za wszystkie inne formy aktywności, takie jak np. udział w konkursach matematycznych, rozwiązywanie zadań dodatkowych i inne, uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą (5), ocenę celującą (6), plusa lub kilka plusów w zależności od wcześniejszych ustaleń z nauczycielem. 
 
Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest jedynie średnią ocen bieżących. Liczy się praca ucznia w ciągu całego roku, jego zaangażowanie i wiedza. Średnia ważona jest jedynie bazą.
W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach matematycznych kwalifikujących do finału na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 
4. Kryteria ocen bieżących:
 
97% - 100% – celujący (6)
91% - 96% – bardzo dobry (5)
75% - 90% – dobry (4)
50% - 74% – dostateczny (3) 
31% - 49% – dopuszczający (2)
0% - 30% – niedostateczny (1)
 
Lub (do decyzji nauczyciela):
 
97-100% - celujący (6)
93% - 96% - bardzo dobry (5)
90% - 92% - bardzo dobry – (5-)
83% - 89% - dobry + (4+)
75% - 82% - dobry (4)
67% - 74% - dobry –  (4-)
58% - 66% - dostateczny + (3+)
50% - 57% - dostateczny (3)
44% - 49% - dostateczny – (3-)
37% - 43% - dopuszczający +  (2+)
30% - 36% - dopuszczający (2)
28% - 29% - dopuszczający –  (2-)
0% - 27% - niedostateczny (1)
 
5. Standardy edukacyjne
 
Ocena celująca
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny bardzo dobrej oraz:
- napisze w semestrze wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w tym przynajmniej połowę z nich na ocenę celującą, 
- proponuje nietypowe rozwiązania zadań ora rozwiązuje zadania dodatkowe
- bierze udział w konkursach matematycznych i osiąga w nich sukcesy
 
Ocena bardzo dobra
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dobrej oraz:
- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,
- samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
- w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre,
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy
 
Ocena dobra
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dostatecznej oraz:
- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy,
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela,
- sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,
- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,
- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,
- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,
- potrafi współpracować w grupie,
- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w  przyswajaniu wiedzy
 
Ocena dostateczna
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dopuszczającej oraz:
- opanował umiejętności  i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie,
- sprawdziany pisze na ocenę co najmniej dopuszczającą,
- przygotowuje się systematycznie do lekcji i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,
- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień lub w poszczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela,
- błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści
 
Ocena dopuszczająca
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki w następnej klasie, 
- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań naprowadzających,
- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe
 
Ocena niedostateczna
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie,
- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień,
- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań,
- nie radzi sobie z prostymi problemami,
- nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek,
- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy
 
 
6. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w oparciu o przewidziany zakres materiału
 
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV – dokumenty wyd. GWO
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V – dokumenty wyd. GWO
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI – dokumenty wyd. GWO
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VII – dokumenty wyd. GWO
Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VIII – dokumenty wyd. GWO
 
 
IV. Zasady poprawiania ocen 
 
Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 
1. Wszystkie sprawdziany, kartkówki – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania.
2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 
3. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jego na lekcji, na której uczeń jest obecny. 
4. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 
5. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: 
- poprawioną ocenę ze sprawdzianu piszemy po łamanej np. ¼,
- do wystawienia oceny półrocznej lub rocznej brane są pod uwagę obie oceny.
6. Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu.
 
V. Ustalenia końcowe 
 
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.
3.Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja 
o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z powodu nieobecności w szkole. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy. 
4. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 
5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – „np”. 
Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. 
6. Aktywność na lekcji jest oceniana ,,plusami”. Za 3 zebrane „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 
- częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 
- poprawne rozwiązywanie zadań, 
- aktywną pracę w grupie, 
- wykonywanie zadań dodatkowych. 
7. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz wszystkie obszary aktywności podlegające ocenie (punkt II).
8. Wystawienie przewidywanej oceny półrocznej i rocznej regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w statucie szkoły. 10. Jeżeli przewidywaną oceną półroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie 4 tygodnie przed radą kwalifikacyjną. 
9.Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO.
 
 

I. Główne założenia  

1. Ocenianie w matematyce powinno wskazywać, jakie wiadomości i umiejętności są najważniejsze dla uczniów w procesie uczenia się i nauczania, i być na to nakierowane (uczniowie wiedzą, czego będą się uczyć). 

2. Zadania stosowane w procesie oceniania powinny nakłaniać uczniów do stosowania zdobytej wiedzy 
w różnych aspektach; a uczeń poprzez uświadomienie sobie co umie, 

a czego jeszcze nie , powinien stać się czynnym uczestnikiem procesu oceniania. 

3. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia powinno się stworzyć okazję do zaprezentowania przez niego swojej wiedzy i umiejętności w różny sposób. 

4. Jasne i precyzyjne określenie zasad oceniania poszczególnych form aktywności oraz 

ustalania oceny semestralnej i rocznej (uczniowie wiedzą co i kiedy będzie podlegać ocenie, jakie są zasady oceniania oraz znają kryteria ocen). 

5. Informacje zdobyte w procesie oceniania powinny umożliwiać jak największą pewność wnioskowania 
o wiedzy i umiejętnościach ucznia. 

II. Obszary aktywności podlegające ocenie 

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń. 

3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wnioskowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki. 

6. Matematyczny sposób analizowania tekstów. 

7.Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy 
w rozwiązywaniu zadań problemowych. 

8. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i wkład pracy ucznia.

III. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 

1.Formy aktywności: 

- sprawdziany 

- testy egzaminacyjne dla klas ósmych, 

- kartkówki, 

- odpowiedzi ustne, 

- praca samodzielna na lekcji, 

- prace domowe, 

- aktywność na lekcji , 

- praca w grupie (projekty), 

- przygotowanie do lekcji, 

- udział w konkursach matematycznych.

- diagnozy (procentowo)

2.Częstotliwość oceniania: 

Formy aktywności

Częstotliwość w semestrze

Sprawdziany

po każdym dziale

Testy egzaminacyjne dla klas ósmych

w miarę potrzeb

Kartkówki

w miarę potrzeb

Aktywność i praca na lekcji oraz przygotowanie do lekcji

na bieżąco

Prace domowe

na bieżąco 

 

Określenie pojęć zgodne z WZO: 

► wypowiedzi pisemne: 

 • sprawdzian – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana i zapowiedziana
  z tygodniowym wyprzedzeniem, 
 • test – praca pisemna zawierająca zadania zamknięte lub zadania zamknięte i otwarte z zagadnień egzaminacyjnych,
 • kartkówka – niezapowiedziana lub zapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 – 3 lekcji, 
 • prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie stopniem.

► odpowiedzi ustne: 

 • odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji

3.Skala ocen: 

a) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach według następującej skali: 

 • ocena celująca – 6 
 • ocena bardzo dobra – 5 
 • ocena dobra – 4 
 • ocena dostateczna – 3 
 • ocena dopuszczająca – 2 
 • ocena niedostateczna – 1 

b) Stosuje się określoną wagę ocen dla poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu              w dzienniku elektronicznym: 

 • sprawdzian – 10 
 • testy egzaminacyjne dla klas ósmych – 5 
 • kartkówka – 5 
 • odpowiedzi ustne – 5
 • praca samodzielna na lekcji – 3
 • zadanie domowe – 3
 • praca projektowa– 5
 • konkurs - finał – 10
 • konkurs - etap szkolny – 5
 • aktywność na lekcji – 3
 • aktywność w formie dodatkowych zadań – 3

Aktywność na lekcji oceniana jest stopniem albo plusem. Trzy plusy to ocena bardzo dobra (5).

Za wszystkie inne formy aktywności, takie jak np. udział w konkursach matematycznych, rozwiązywanie zadań dodatkowych i inne, uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą (5), ocenę celującą (6), plusa lub kilka plusów w zależności od wcześniejszych ustaleń z nauczycielem. 

Ocenę klasyfikacyjną półroczną i roczną wystawia się z uwzględnieniem wyżej wymienionej wagi. Ocena klasyfikacyjna półroczna i roczna nie jest jedynie średnią ocen bieżących. Liczy się praca ucznia w ciągu całego roku, jego zaangażowanie i wiedza. Średnia ważona jest jedynie bazą.

W przypadku wystawiania ocen półrocznych i rocznych ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach matematycznych kwalifikujących do finału na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

4. Kryteria ocen bieżących:

97% - 100% – celujący (6)

91% - 96% – bardzo dobry (5)

75% - 90% – dobry (4)

50% - 74% – dostateczny (3) 

31% - 49% – dopuszczający (2)

0% - 30% – niedostateczny (1)

Lub (do decyzji nauczyciela):

97-100% - celujący (6)

93% - 96% - bardzo dobry (5)

90% - 92% - bardzo dobry – (5-)

83% - 89% - dobry + (4+)

75% - 82% - dobry (4)

67% - 74% - dobry –  (4-)

58% - 66% - dostateczny + (3+)

50% - 57% - dostateczny (3)

44% - 49% - dostateczny – (3-)

37% - 43% - dopuszczający +  (2+)

30% - 36% - dopuszczający (2)

28% - 29% - dopuszczający –  (2-)

0% - 27% - niedostateczny (1)

5. Standardy edukacyjne

 

Ocena celująca

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny bardzo dobrej oraz:

- napisze w semestrze wszystkie sprawdziany na ocenę co najmniej bardzo dobrą, w tym przynajmniej połowę z nich na ocenę celującą, 

- proponuje nietypowe rozwiązania zadań ora rozwiązuje zadania dodatkowe

- bierze udział w konkursach matematycznych i osiąga w nich sukcesy

Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dobrej oraz:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 
i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

- potrafi samodzielnie i logicznie myśleć,

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika oraz dokonywać ich analizy,

- samodzielnie i umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,

- w większości prace klasowe pisze na oceny bardzo dobre,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy

Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dostatecznej oraz:

- opanował cały zakres wiadomości i umiejętności objęty programem danej klasy,

- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, skomplikowane problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela,

- sprawdziany pisze w większości na ocenę dobrą,

- systematycznie przygotowuje się do zajęć i bierze w nich aktywny udział,

- potrafi czytać ze zrozumieniem treści zadań i inne treści z podręcznika,

- poprawnie posługuje się językiem matematycznym i właściwą terminologią,

- potrafi współpracować w grupie,

- wykazuje duże zainteresowanie i zaangażowanie w  przyswajaniu wiedzy

Ocena dostateczna

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił kryteria oceny dopuszczającej oraz:

- opanował umiejętności  i wiadomości objęte programem danej klasy w znacznym zakresie,

- sprawdziany pisze na ocenę co najmniej dopuszczającą,

- przygotowuje się systematycznie do lekcji i stara się brać w miarę aktywny udział w lekcji,

- potrafi samodzielnie korzystać z podręcznika i innych dostępnych źródeł,

- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu zasadniczych, podstawowych zagadnień lub w poszczególnych przypadkach z pomocą nauczyciela,

- błędy w rozumieniu treści oraz językowe nie wypaczają zasadniczych treści

Ocena dopuszczająca

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- opanował materiał programowy danej klasy pozwalający na kontynuowanie nauki w następnej klasie, 
- podstawowe zagadnienia i problemy rozwiązuje z pomocą nauczyciela, przy pomocy pytań naprowadzających,

- w miarę swoich możliwości odrabia zadania domowe

Ocena niedostateczna

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował umiejętności i wiadomości objętych programem w danej klasie,

- wykazuje niezrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień,

- nie potrafi rozwiązać podstawowych zadań,

- nie radzi sobie z prostymi problemami,

- nie potrafi skorzystać z pomocy i wskazówek,

- wykazuje całkowity brak zaangażowania w przyswojeniu wiedzy

6. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w oparciu o przewidziany zakres materiału

 

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VII – dokumenty wyd. GWO

Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VIII – dokumenty wyd. GWO

IV. Zasady poprawiania ocen 

Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad: 

1. Wszystkie sprawdziany, kartkówki – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania.

2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy. 

3. Sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym drugim terminie, nauczyciel ma prawo do przeprowadzenia jego na lekcji, na której uczeń jest obecny. 

4. Poprawione sprawdziany oddawane są w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 

5. Zapisywanie poprawionych ocen w dzienniku: 

 • poprawioną ocenę ze sprawdzianu piszemy po łamanej np. ¼,
 • do wystawienia oceny półrocznej lub rocznej brane są pod uwagę obie oceny.

6. Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu.

V. Ustalenia końcowe 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

3.Dopuszcza się stosowanie w dzienniku elektronicznym skrótu „0” (zero) – jest to informacja 
o nienapisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy z powodu nieobecności w szkole. „0” zostaje zamienione na ocenę po napisaniu przez ucznia testu/ sprawdzianu/ kartkówki/ zadanej pracy. 

4. Uczeń powinien być oceniany systematycznie. 

5. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji – „np”. 

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów. 

6. Aktywność na lekcji jest oceniana ,,plusami”. Za 3 zebrane „plusy” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

- częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

- poprawne rozwiązywanie zadań, 

- aktywną pracę w grupie, 

- wykonywanie zadań dodatkowych. 

7. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz wszystkie obszary aktywności podlegające ocenie (punkt II).

8. Wystawienie przewidywanej oceny półrocznej i rocznej regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawarte w statucie szkoły. 10. Jeżeli przewidywaną oceną półroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (opiekunów prawnych) na piśmie 4 tygodnie przed radą kwalifikacyjną. 

9.Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO.

1. Wymagania ogólne – uczeń:

• wykorzystuje pojęcia i wielkości fizyczne do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady rzeczywistości,

w otaczającej

 • rozwiązuje zadania problemowe i rachunkowe z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych,

 • planuje i przeprowadza obserwacje lub doświadczenia oraz wnioskuje na podstawie ich wyników,

 • posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

  2. Nacobezu/kryteria sukcesu na poszczególne poziomy wymagań:

  Uczeń na poziom K- poziom wymagań konieczny (na ocenę dopuszczającą):

 • zna podstawowe prawa, wielkości fizyczne i jednostki;

 • podaje przykłady zjawisk fizycznych i ich praktyczne zastosowania;

 • wykorzystuje proporcje do rozwiązania bardzo prostych zadań rachunkowych i problemowych przy

  pomocy nauczyciela;

 • wykonuje proste doświadczenie fizyczne;

  Uczeń na poziom P - poziom wymagań podstawowy (na ocenę dostateczną):
  • opisuje zjawiska fizyczne/podaje przykłady zjawisk fizycznych z życia posługując się językiem przedmiotu; • wypowiada słownie zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi;
  • odczytuje dane z treści zadania zapisane słownie lub na wykresie;
  • oblicza wartości podstawowych wielkości fizycznych (zapisuje obliczenia stosując prawidłowe jednostki);
  • wykorzystuje proporcje do rozwiązania prostych zadań rachunkowych lub problemowych;
  • wykonuje zaplanowane doświadczenie,

  Uczeń na poziom R - poziom wymagań rozszerzający (na ocenę dobrą):

 • opisuje zjawiska fizyczne i wypowiada prawa fizyczne sprawnie posługując się językiem przedmiotu;

 • zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi wypowiada lub zapisuje słownie i za

  pomocą symboli literowych;

 • odczytuje dane z treści zadania zapisane słownie lub na wykresie;

 • rozwiązuje typowe zadania problemowe i rachunkowe wymagające przekształcenia prostych wzorów oraz zapisuje

  obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

 • sporządza wykresy;

 • wykonuje zaplanowane doświadczenie, zapisuje obserwacje lub wyniki pomiarów, a wnioski wyciąga z pomocą

  nauczyciela;

  Uczeń na poziom D - poziom wymagań dopełniający (na ocenę bardzo dobrą):

 • zna pełen zakres wiadomości i umiejętności programowych;

 • opisuje zjawiska fizyczne i wypowiada prawa fizyczne sprawnie posługując się językiem przedmiotu;

 • zależności występujące między podstawowymi wielkościami fizycznymi wypowiada lub zapisuje słownie i za

  pomocą symboli literowych;

 • odczytuje dane z treści zadania zapisane słownie lub na wykresie;

 • rozwiązuje typowe zadania problemowe i rachunkowe wymagające przekształcenia prostych wzorów oraz zapisuje

  obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

 • rozwiązuje również nietypowe zadania rachunkowe wymagające operowania kilkoma wzorami oraz zapisuje

  obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

 • udziela odpowiedzi na zadawane pytania problemowe z pełnym uzasadnieniem,

1

• przeprowadza doświadczenie fizyczne, zapisuje obserwacje lub wyniki pomiarów w tabeli (lub przedstawia na wykresie) oraz wyciąga wnioski i wskazuje źródła błędów;

Uczeń na poziom W - poziom wymagań wykraczający (na ocenę celującą):

 • zna pełen zakres wiadomości i umiejętności programowych (łącznie z zagadnieniami dodatkowymi);

 • opisuje zjawiska fizyczne i wypowiada prawa fizyczne wzorowo posługując się językiem przedmiotu;

 • zależności występujące między wielkościami fizycznymi wypowiada lub zapisuje słownie i za pomocą symboli

  literowych;

 • rozwiązuje typowe zadania problemowe i rachunkowe wymagające przekształcenia prostych wzorów oraz zapisuje

  obliczenia stosując prawidłowe jednostki;

 • rozwiązuje również nietypowe zadania rachunkowe wymagające operowania kilkoma wzorami oraz zapisuje

  obliczenia na liczbach i jednostkach;

 • udziela oryginalnych odpowiedzi na zadawane pytania problemowe z pełnym uzasadnieniem;

 • samodzielnie przeprowadza doświadczenia fizyczne, zapisuje obserwacje lub wyniki pomiarów w tabeli (lub

  przedstawia na wykresie) oraz wyciąga wnioski i wskazuje źródła błędów;

 • samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych (np. rozwiązując dodatkowe

  zadania o podwyższonym stopniu trudności, wyprowadzając wzory, analizując wykresy),

 • swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł;

  3. Ponadto uczeń:

  • sprawnie komunikuje się,
  • sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki,
  • poszukuje, porządkuje, krytycznie analizuje oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł, • potrafi pracować w zespole.

  4. Formy aktywności obowiązujące każdego ucznia :

1) Sprawdziany:

• kończące każdy dział nauczania (czas do 45 minut) (waga 8)

2) Kartkówki:

• obejmujące swym zakresem od 1 do 3 lekcji (10 minut) (waga 4)

3)Diagnozy

• obejmujące swym zakresem dwa i więcej działów nauczania (45 minut) (wynik procentowy)

4) Prace domowe :

• obowiązkowe (waga 2)

5) Praca na lekcji (waga 4):

• odpowiedź w czasie lekcji;

• wyciąganie wniosków z przeprowadzanych doświadczeń; • rozwiązywanie zadań na tablicy;

Nie każda odpowiedź ucznia musi być oceniania. Odpowiedzi krótkie, uzupełniające czyjąś wypowiedź mogą być oceniane plusami: 4 plusy - stopień bardzo dobry
Brak pracy na lekcji nauczyciel może ocenić minusami: 4 minusy - stopień niedostateczny

5. Formy dodatkowej aktywności dla uczniów chętnych:

 • rozwiazywanierachunkowychzadańdodatkowychproponowanychprzeznauczyciela wdomu(waga3);

 • rozwiazywanierachunkowychzadańdodatkowychproponowanychprzeznauczyciela wczasielekcji(waga5);

 • przedstawianie na lekcji opracowywanych tematów dodatkowych w formie prezentacji (waga 4);

1) Zadania i prace dodatkowe:

• prace doświadczalne polegające na wykonaniu w domu minimum dwóch doświadczeń i przedstawienie

na lekcji sprawozdań z tych doświadczeń w formie pisemnej (waga 3);

2) Sukcesy w konkursach fizycznych :

 • uzyskanie tytułu finalisty lub laureata – ocena 6 (z wagą 8)

 • udział w etapie międzyszkolnym – ocena 6 (z wagą 8)

 • udział w etapie szkolnym z wynikiem minimum 60% – ocena 5 (z wagą 8)

2

6. Formy sprawdzania wiedzy i zasady oceniania:

1) Nauczyciel oceniając pracę pisemną uwzględnia poniższe zasady ustalania ocen:

https://sp9.wroclaw.pl/541607b0-e66c-4d18-baad-1b5cad63060b" alt="page3image21390336" width="169.490000" height="0.480000" /> https://sp9.wroclaw.pl/0dc3f0d6-868f-4fde-a4d1-3c6e34fa4fb2" alt="page3image21390528" width="49.080000" height="0.480000" />

Liczba zdobytych punktów w procentach

ocena

https://sp9.wroclaw.pl/19ad17a2-bb41-4de0-a1cd-f9050accea7c" alt="page3image21390720" width="169.490000" height="0.480000" /> https://sp9.wroclaw.pl/ff8c1ca3-74ef-41fe-b6e9-a0a398677d59" alt="page3image21390912" width="49.080000" height="0.480000" />

97% - 100% i/lub zad. dodatkowe 6 91% - 96% 5 75% - 90% 4 50% - 74% 3 30% - 49% 2 do 29% i mniej 1

 1. 2)  Stwierdzenie niesamodzielności pracy (ściąganie na pracach pisemnych) - stopień niedostateczny bez możliwości poprawy.

 2. 3)  Każdy uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy ocen cząstkowych według następujących zasad:

  • Wszystkie sprawdziany, kartkówki w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania,

  • Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej pracy.

  • Dokładny termin pisania zaległego sprawdzianu lub poprawy oceny wyznacza nauczyciel po uzgodnieniu

   z uczniem.

  • Każdy sprawdzian z całego działu jest obowiązkowy. Uczeń nieobecny w dniu sprawdzianu pisze go w czasie 2

   tygodni po powrocie do szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania sprawdzianu w wyznaczonym terminie, to

   nauczyciel przeprowadza go na lekcji, na której uczeń jest obecny.

  • Ocena za nieprzygotowanie może być poprawiona pracą dodatkową zadaną przez nauczyciela.

  • Ostatni sprawdzian przed wystawieniem oceny półrocznej lub rocznej musi być przeprowadzony w takim

   terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tego sprawdzianu.

 3. 4)  Obowiązkiem ucznia jest systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych.

 4. 5)  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak zadania. Za trzecim zgłoszeniem w półroczu

otrzymuje ocenę ndst. Nie można zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub zapowiedzianej pracy

pisemnej.
6) Nauczyciel ocenia sprawdziany w terminie do dwóch tygodni, natomiast kartkówki w ciągu jednego tygodnia. 7)Uzyskane stopnie w poszczególnych formach aktywności ucznia stanowią podstawę stopnia

śródrocznego/rocznego. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu półrocza/roku

szkolnego.
8) Oceny uzyskiwane przez uczniów są uzasadniane w formie ustnego komentarza (odpowiedź na lekcji) lub poprzez

zastosowanie przyjętych zasad wystawiania ocen w zależności od poprawności rozwiązania wyrażonej w skali % w przypadku prac pisemnych. Na prośbę ucznia ,rodzica/opiekuna nauczyciel przekazuje uczniowi informację o osiągnięciach edukacyjnych ucznia poprzez wskazywanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. Prace pisemne uczniów nauczyciel przechowuje do dwóch dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

9) Uczeń, który z fizyki jest promowany warunkowo lub ma ocenę niedostateczną na I półrocze, ma obowiązek zdać w formie pisemnej zaległy materiał (z poprzedniej klasy/ I półrocza) w czasie dwóch miesięcy (nowego roku szkolnego/II półrocza).