Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023

1. Komisja Rekrutacyjna została powołana w dniu 28 stycznia 2022 r. na podstawie zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu, ul. Nyska 66 
w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Sulicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Z-ca przewodniczącego: Arleta Olesińska – pedagog

Członkowie:
Angelika Lipiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Lesiewicz – nauczyciel języka niemieckiego

Magdalena Szpak– nauczyciel języka niemieckiego

Bogusława Such – sekretarz szkoły.

Komisja Rekrutacyjna rozpoczyna działalność w dniu 28 stycznia 2022 r., a kończy w dniu zamknięcia list uczniów przyjętych do szkoły.
Swoją działalność dokumentuje protokołami z posiedzeń.

2. Podstawa prawna:

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie: 

2.1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j: Dz. U. 2021 r. poz. 1082);

2.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

2.3. Uchwały Nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r. 
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto Wrocław.

 

3. Postanowienia ogólne prac Komisji:

3.1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły. 

3.2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora szkoły. 

3.3. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora szkoły.

3.4. Regulamin prac Komisji opiera się na Zasadach Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3.5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

3.6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

3.7. Rodzice niekorzystający z komputera i Internetu powinni pobrać papierowy kwestionariusz rekrutacyjny wraz z załącznikami w placówce I wyboru, wypełnić go, a następnie złożyć w tej placówce. 

3.8. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest na wolne miejsca. 

3.9. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły. Komunikat jest publikowany na stronie placówki oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym

 

4. Tryb odbywania posiedzeń.

4.1. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

4.2. Prace komisji rekrutacyjnej prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

4.3. Przewodniczący umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie kandydatów do szkoły oraz załączonymi do nich dokumentami.

4.4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej są protokołowane i podpisywane przez przewodniczącego i członków komisji.

 

5. Zadania komisji rekrutacyjnej.

5.1. Analiza pod względem formalnym poprawności wniosków rekrutacyjnych wraz 
z załącznikami.

5.2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodzica kandydata przedłożenia dodatkowych dokumentów poświadczających spełnienie określonego kryterium wybranego przez rodzica w złożonym wniosku rekrutacyjnym.

5.3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5.4. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

5.5. Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.6. Dokonanie podziału kandydatów przyjętych do klasy 1 na dany rok szkolny na zespoły  klasowe. Podziału dokonuje komisja rekrutacyjna z udziałem przyszłych wychowawców tych klas. Kryteria podziału na zespoły klasowe: 

5.6.1) Zbliżona ogólna liczba uczniów w poszczególnych zespołach klasach.

5.6.2) Proporcjonalny skład chłopców i dziewcząt w zespołach.

5.6.3) Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przydzielani do zespołów klasowych, w których obecny będzie drugi nauczyciel  - wspomagający.

5.6.4) W miarę możliwości uwzględnianie próśb rodziców zawartych w podaniach złożonych pisemnie przed posiedzeniem komisji dokonującej podziału uczniów na zespoły klasowe.

5.7. W uzasadnionym przypadku i za zgodą dyrektora szkoły dopuszcza się możliwość dokonania zmiany w składzie zespołu klasowego na podstawie pisemnego podania złożonego przez rodzica.

5.8. Sporządzenie listy kandydatów przyjętych do klasy 1 na dany rok szkolny z podziałem na zespoły klasowe oraz podanie jej do publicznej wiadomości (zgodnie z kalendarzem rekrutacji).

5.9. Sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji rekrutacyjnej.

 

6. Terminy zgłoszeń oraz postępowania rekrutacyjnego do klas I w Szkołach Podstawowych

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do klasy I

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie zgłoszenia w formie elektronicznej  do szkoły obwodowej

16.02.2022

od godz. 12:00

22.02.2022

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

03.03.2022

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

03.03.2022

od godz. 14:00

04.03.2022

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

07.03.2022

od godz. 14:00

Postępowanie rekrutacyjne do szkół, które dysponują wolnymi miejscami oraz do oddziałów integracyjnych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Złożenie wniosku lub zgłoszenia w formie elektronicznej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2022

od godz. 10:00

14.03.2022

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21.03.2022

od godz. 14:00

Złożenie w systemie  ewentualnej rezygnacji z miejsca w szkole podstawowej, do której zakwalifikował się kandydat

21.03.2022

od godz. 14:00

22.03.2022

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

23.03.2022

od godz. 12:00

Powiadomienie szkoły obwodowej  o spełnianiu obowiązku szkolnego w innej szkole

niezwłocznie

 

7. Kryteria rekrutacyjne do klas I Szkół Podstawowych.

Kryteria określone w Uchwale Nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021r.

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Kandydat zamieszkujący* we Wrocławiu

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r.

100

2.

Posiadanie  aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław* przez jednego z rodziców;

*Aktywny  status w ramach programu, to usługa skierowana do mieszkańców Wrocławia, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu.

*Program Nasz Wrocław to usługa świadczona drogą elektroniczną dla mieszkańców Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej.

 

90

3.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej

dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1111, 1818)

80

4.

Zgłoszenie jednocześnie do klasy I w tej samej szkole dwoje lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo w wybranej szkole lub przedszkolu w przypadku zespołu szkolno – przedszkolnego. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole lub przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja

oświadczenie - zgodnie z załącznikiem  nr 6 do Uchwały Nr XLVI/1195/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 r.

70

5.

Kandydat uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja:

  • do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujący się do tej szkoły,
  • do oddziału przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno – przedszkolnym i rekrutujący się do szkoły w tym zespole
 

60

6.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a/ w przypadku dochodu w wysokości równej i mniejszej  100% kwoty, o której mowa w art.5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  - 1 pkt

b/w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka (poniżej 1 pkt)

Wzór:
100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1
ustawy o świadczeniach rodzinnych

_________________________________ = liczba punktów
dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe)

0-1

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie* to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym (obejmującym dzień 01.09.2022r.),

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem.

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

Źródło: Rekrutacja do szkół podstawowych https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/elemento-parents/main.action

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.