Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.30.

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.30

Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych, oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych.

Treści niedostępne:

Brak części opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i obrazków. Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych. Brak tłumaczeń na język migowy.

Aktualnie trwają prace nad konwersją  plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Do końca 2021 zostanie wprowadzone tłumaczenie głównej strony na język migowy, oraz zostaną wprowadzone udogodnienia dla osób słabo widzących

Obecnie dostępne jest rozwiązania alternatywne - odczyt informacji strony przez pracownika szkoły.

Wyłączenia:

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów, jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności strony

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2021.03.30 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi 2021.03.30 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Nyskiej 66 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Cały budynek jest w całości dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Od strony wschodniej zaprojektowano pochylnię prowadzącą do nowej części obiektu, umożliwiającą dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych.
Winda, znajdująca się obok wejścia dla osób niepełnosprawnych obsługuje wszystkie kondygnacje użytkowe.

Wejście główne

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Nyskiej 66. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola zlokalizowana jest na czterech poziomach: przyziemie, parter, I i II piętro, połączonych ze sobą windą i schodami.

Do budynku prowadzą również wejścia boczne.

Drzwi wejściowe główne są jednoramowe, drewniane.

Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących - dostępne rozwiązanie alternatywne, przy wejściu głównym znajduje się informacja, gdzie można uzyskać pomoc w lokalizacji wskazanego pomieszczenia, bądź asystę pracownika szkoły.

Portiernia-Informacja


Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Sekretariat

Sekretariat znajduje się na parterze, w nowym skrzydle szkoły, po prawej stronie.

Winda

W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy prowadzą dwie drogi: od wejścia wschodniego – winda znajduje się obok klatki komunikacyjnej. Od strony bloku sportowego należy kierować się na lewo, przez korytarz, aż do nowego skrzydła. Winda znajduje się przy klatce komunikacyjnej. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

Schody

Główna klatka schodowa znajduje się na prawo od wejścia głównego. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej stronie. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Schody nie posiadają oznaczeń dla osób słabowidzących i niedowidzących- dostępne rozwiązanie alternatywne-zalecane korzystanie z windy, lub asysta pracownika szkoły.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze po prawej stronie dobudowanego skrzydła. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Dostępne rozwiązanie alternatywne, przy wejściu głównym znajduje się informacja, gdzie można uzyskać pomoc w lokalizacji wskazanego pomieszczenia, bądź asystę pracownika szkoły.

Pomieszczenia sanitarne

Toalety na każdym piętrze są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa, oraz przestrzeń do transferu bocznego. Istnieje system przyzywający. Przybory sanitarne wyposażono w uchwyty ułatwiające korzystanie.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne – niedostępne, dostępne rozwiązania alternatywne. Pochylnie, platformy – niedostępne. Posadzki antypoślizgowe – niedostępne. 
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących – niedostępne - dostępne  rozwiązania alternatywne

Dojazd


Budynek Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola znajduje się przy ul. Nyskiej 66. Dojścia piesze są od ulic Armii Krajowej, Pięknej i Jesionowej. Przejścia dla pieszych, w bliskiej odległości od szkoły, nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przy ul. Kamiennej, oraz Nyskiej. Dojazd możliwy samochodem osobowym, z opcją skorzystania z parkingu.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 550 m. 
Dojazd możliwy liniami: 110, 124, 124, 324, 325.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 400 m. 
Dojazd możliwy liniami: 8, 16, 31, 32.

Obsługa osób słabosłyszących

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. 

Dostępne rozwiązanie alternatywne-możliwość kontaktu pisemnego, mailowego, za pośrednictwem korespondencji pocztowej, lub składając pismo w sekretariacie.

Do końca 2021 będzie możliwość korzystania z pętli indukcyjnej, oraz spotkanie w obecności tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Pola we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://sp9.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć, oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. 
Jeśli stwierdzisz, że serwis https://sp9.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny i potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej, prosimy skontaktuj się z nami pisemnie, telefonicznie lub mailowo:

Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu 
ul. Nyska 66 
50-505 Wrocław
 
tel. +48 71 798 68 72  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura składania wniosków:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Przydatne linki:

Web Content Accessibility Guidelines 2.1 
Polskie tłumaczenie WCAG 
Rzecznik Praw Obywatelskich