Gale­ria zdjęć

Praca tygodnia

Karina Półtorak klasa 2c
Karina Pół­torak klasa 2c

fes­tyn na lodowisku

Mar302008

fes­tyn na lodowisku

Wybrana grafika
Wybrana grafika
W dniu 15.03.2008 r. (sob­ota) na lodowisku przy ul. Ślężnej odbył się fes­tyn sportowo-​rekreacyjny z udzi­ałem dzieci i rodz­iców z naszej szkoły. Głównym prowadzą­cym i orga­ni­za­torem więk­szości konkurencji był nasz nieoce­niony nauczy­ciel Wiesław Forkasiewicz. Poma­gali mu dziel­nie pani Iza Bykowska oraz inni nauczy­ciele i pedagodzy z naszej szkoły. O odpowied­nią oprawę imprezy zad­bali również rodz­ice oraz przed­staw­iciele Rady Osiedla Tarnogaj. Pogoda dopisała, humory również, wszyscy baw­ili się doskonale, tym bardziej, że więk­szość uczest­ników była była kolorowo prze­brana. mimo top­niejącego lodowiska udałao się dokończyć fes­tyn bez kontuzji.
Zapraszamy do oglą­da­nia zdjęć w Galerii (Fes­tyny — Lodowisko) i na lodowisko …ale chyba już na nastepną zimę.

Ogłoszenia

Z uwagi na awarię, obow­iązuje tym­cza­sowy numer tele­fonu: 697951616.

Przepraszamy za kłopot.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Prosimy zapoz­nać się z nowymi opłatami za obiady.

Czy­taj więcej…

Kalen­darz szkolny

Wrze­sień 2016
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Archiwum

Pow­ered by mod LCA
PRO­JEKTY
Rozwi­jamy
Aktu­al­nie real­i­zowane programy
Świ­etlica
Opieku­jemy się
Zasady dzi­ała­nia świ­etl­icy szkolnej
DLA rodz­ica
Współpracu­jemy
Ter­miny kon­sul­tacji i nie tylko